بروزرسانی : 1400/07/27 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

چشم انداز

رضایت بیمه شدگان از خدمات

 • بهبود ارائه خدمات بیمه
 • ارتباط بیمه شدگان با بیمه سلامت
 • رسیدگی بهتر به درخواست بیمه شدگان
 • افزایش نظارت بر روند

وظایف

با وظایف این سامانه اشنا شوید

 • بهبود ارائه خدمات بیمه
 • ارتباط بیمه شدگان با بیمه سلامت
 • رسیدگی بهتر به درخواست بیمه شدگان
 • افزایش نظارت بر روند

اهداف

اهداف سامانه 1666 در یک نگاه

 • بهبود ارائه خدمات بیمه
 • ارتباط بیمه شدگان با بیمه سلامت
 • رسیدگی بهتر به درخواست بیمه شدگان
 • افزایش نظارت بر روند