بروزرسانی : 1399/05/14 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

پزشک خانواده

 1. نسخ دارویی تجویزشده توسط دندانپزشک باید چگونه باشد؟

  نسخ دارویی تجویزی توسط دندانپزشک تیم سلامت در محدوه 436 قلم داروی مصوب ، همانند پزشک خانواده در مرکز مجری سلامت ارائه می شود. لذا نسخ تجویزشده توسط دندانپزشک (عمومی و متخصص) غیرطرف قرارداد در صندوق روستاییان قابل پذیرش نمی باشد.

 2. آیا نسخ دارویی تجویزشده توسط ماما برای بیمه شدگان روستایی قابل قبول می باشد؟

  کلیه مؤسسات طرف قرار داد صندوق روستایی مجاز به پذیرش نسخ دارویی تجویزی توسط ماماهای تیم سلامت که درمحدوده بسته اقلام دارویی مصوب سطح یک قابل تجویز توسط ماما (70 قلم) تجویز شده باشد مورد قبول می باشند و نسخ دارویی تجویزی سایر ماماها قابل قبول نمی باشند.

 3. کد ارجاع برای یک بیمار همیشه یک عدد است ؟

  خیر کد ارجاع اختصاصی می باشد که در هر بار مراجعه بر اساس دستورالعمل خاص ارجاع اختصاص می یابد.

 4. در صورت دارا بودن مهر پزشک خانواده بدون کد ارجاع بیمار قابل پذیرش می باشد ؟

  با توجه به اهمیت نظام ارجاع و لزوم درج موارد ارجاع در پرونده سلامت بیمه شده بدون ثبت کد ارجاع مجازبه استفاده از این دفترچه نمی باشد.

 5. تعداد دفعات قابل استفاده از یک ارجاع چند بارمی باشد؟

  هرکد ارجاع در یک ماه برای سه بار مراجعه بیمار به پزشک متخصص یا فوق تخصص معتبر می باشد.

 6. بیمه شدگان ارجاع شده ازسایر شهرستانها واستانها چکار باید بکنند؟

  بیماران ارجاع شده ، از پزشکان خانواده سایر شهرستانها یا سایر استانها با رعایت ضوابط نظام ارجاع یعنی تکمیل کادر ارجاع شامل " کد ارجاع، تاریخ و امضاء و مهر مخصوص پزشک خانواده " قابل پذیرش می باشند.

   

 7. در مواردی که بیمه شده در مراجعه به پزشک متخصص نیاز به خدمات متعدد دارد چه اقدامی باید بکند؟

  در مواردی که بیمه شده نیاز به تجویز خدمات متعدد در یک چرخه ارجاع دارد مانند دارو ، آزمایش و سایر خدمات به طور همزمان،

  1-کد ارجاع در قسمت کادرارجاع مربوط به پزشک خانواده توسط پزشک متخصص در محل ارجاع برگه بعدی درج و ممهور به مهر وی گردد .

  2- خدمات مربوطه در این نسخه تجویزگردد.

 8. بیمه شده روستایی درهنگام ارجاع از یک متخصص به یک متخصص یا فوق تخصص دیگربه چه نکاتی توجه کند؟
  • پزشک متخصص یا فوق تخصص طرف قراردادبیمه روستایی باشد.
  • کدارجاع پزشک خانواده توسط پزشک متخصص از نسخه اول  پزشک خانواده کپی گردیده، ودرکادر ارجاع درج گردد.
  • تاریخ ارجاع و مهر  پزشک  توسط متخصص یا فوق تخصص اول درکادر ارجاع قید گردد.
  • نسخه دارویی تجویز شده در دفترچه بیمه شده روستایی  با مهر و امضای متخصص یا فوق متخصص دوم باشد .
 9. در هنگام مراجعه بیمه شده روستایی از پزشکان متخصص و فوق تخصص به داروخانه نسخ دارویی چه مشخصاتی باید داشته باشند؟
  • داروخانه طرف قرارداد بیمه روستایی باشد.
  •  کادر ارجاع شامل «کد ارجاع، تاریخ و امضاء و مهر مخصوص پزشک خانواده و مهرشناسایی مرکز بهداشتی درمانی»آن  توسط پزشک خانواده تکمیل شده باشد.
  •  مندرجات دفترچه بیمه درمانی با مشخصات بیمه شده مطابقت داشته باشد.
  • در مهر مخصوص پزشک متخصص نام و نام خانوادگی پزشک ، شماره نظام پزشکی و عبارت طرف قرارداد روستایی قیدگردیده باشد.
  • مندرجات ثبت شده در دفترچه با مهر و امضای همان متخصص یا فوق تخصص باشد.
 10. نکاتی که بیمه شده روستایی هنگام مراجعه به پزشکان متخصص وفوق تخصص باید توجه داشته باشد:
  • پزشک طرف قراردادبیمه روستایی باشد.
  •  مندرجات دفترچه بیمه درمانی با مشخصات بیمه شده مطابقت داشته باشد.
  •  کادر ارجاع که شامل کد ارجاع ، تاریخ ارجاع و مهر پزشک خانواده است توسط پزشک خانواده تکمیل شده باشد.
  • در مهر مخصوص پزشک متخصص نام و نام خانوادگی پزشک ، شماره نظام پزشکی و عبارت طرف قرارداد روستایی قیدگردیده باشد.
  • در تمام موارد تجویز دارو یا خدمات پاراکلینیک (آزمایش ورادیولوژی) باید کادر بازخوراند ارجاع دفترچه توسط پزشک متخصص تکمیل گردد.
  •  بیماران  دارای دفترچه بیمه روستایی  که نیازمند بستری هستند صرفا  می توانند به بیمارستانهای طرف قرارداد روستایی مراجعه نمایند.
  • - بیمه شدگان روستایی بدون رعایت سیستم ارجاع ، مجاز به استفاده  از خدمات دارو و پاراکلینیک در دفاتر بیمه

  نمی باشند.

  • پزشکان متخصص و فوق تخصص غیر طرف قرارداد روستایی و پزشکان عمومی بجز پزشک خانواده مجاز به تجویز در دفترچه بیمه روستایی نمی باشند.
  • نسخ تجویز شده پزشکان در بیمارستانها علاوه برداشتن مهر پزشک متخصص  و فوق تخصص و رزیدنت می بایست ممهور به مهر بیمارستان نیز باشد.
  • دندانپزشکان (عمومی و متخصص) صرفأ مجاز به تجویز خدمات رادیوگرافی پری اپیکال، بایت وینگ، رادیوگرافی سری کامل دندان و پانورکس در دفاتر بیمه شدگان روستایی می باشند .
 11. در چه موردی بیمه شده روستایی نیاز به نظام ارجاع ندارد؟
  • در مواردیکه بیمه شده به پزشک اورژانس مراجعه نموده و منجر به بستری شود، بیمار بستری و خدمات به وی ارائه می گردد که در این صورت نیازی به ارائه برگه ارجاع اولیه نخواهد بود .
  •  بیمه شدگان دارای بیماری خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، پیوند کلیه و  MS) و بیماران تحت شیمی درمانی و رادیوتراپی
 12. اگر بیماربرای ادامه درمان به زمان بیشتراز یک ماه نیاز داشته باشد چه باید بکند؟

  اگر بیمار به درمان طولانی تر از یک ماه نیاز داشته باشد باید مجددا  به پزشک خانواده مراجعه نموده و برگه ارجاع را ممهور به مهر پزشک خانواده نموده وسپس به متخصص مراجعه نماید.

 13. اعتبار نسخ ارجاع شده به پزشک متخصص تا چه تاریخی معتبر می باشد؟

  از تاریخ صدور به مدت یکماه

  اگر تاریخ ارجاع پزشک خانواده تا بیست و ششم ماه باشد  سریال ارجاع جهت درج خدمت ثانویه تا پایان همان ماه معتبر می باشد.

 14. کد ارجاع چیست؟

   شماره ایست که پزشک خانواده در قسمت ارجاع دفترچه بیمه شده روستایی، به ترتیب تاریخ ارجاع به سطح دوم (پزشک متخصص) ثبت می نماید و اول هر سال از عدد یک شروع شده و تا پایان سال به تسلسل شماره گذاری می گردد.

 15. ارائه خدمات زایمانی به بیمه شدگان صندوق روستایی به چه صورت است ؟

  در صورت وجود واحد تسهيلات زايماني فعال، زايمان انجام شده در آن واحد برای گیرنده خدمت دارای دفترچه روستایی ،  رايگان مي باشد و نبايد وجهي از مراجعه کننده دريافت شود.

 16. گروه هدف در بسته خدمات سطح اول روستایی شامل چه افرادی می باشد ؟
  • نوزادان و كودكان
  • نوجوانان و جوانان
  • ميانسالان
  • سالمندان
  • مادران باردار
 17. خدمات تصویربرداری های مورد تعهد سطح 1 ( بیمه روستاییان ) شامل چه بسته ای می باشد ؟

  بسته خدمات تصویربرداری های مورد تعهد سطح یک بیمه روستاییان صرفاً رادیوگرافی های ساده بدون ماده حاجب می باشد.

 18. آموزش و ارتقای سلامت شامل چه مواردی می باشد؟
  • آموزش سلامت
  • ترويج شيوه زندگي سالم از طریق توزیع کتابهای سبک زندگی سالم
  • خودارزیابی و خودمراقبتی
 19. بسته خدمات آزمایشگاه جمعیت بالای 30 سال را نام ببرید؟
  • آزمایش غربالگری دیابت( FBS)

  • غربالگری اختلال چربی خون و Serum Cholesterol

 20. خدمات داروهای مکمل صندوق روستایی شامل چه چیزهایی می باشد؟
  • قطره آهن: از پایان 6 ماهگی تا پایان 24 ماهگی
  • قطره آ + د: شروع از روز 3تا5 تولد تاپایان 24ماهگی
  • قرص آهن:1- خاص زنان باردار(از هفته 16بارداری تا 3 ماه بعداز زایمان)
  • 2-زنان شیرده : از زمان زایمان تا سه ماه بعد از آن
  • 3- دختران نوجوان 12-18 سال
  • قرص مولتی ویتامین مینرال: خاص مادران شیرده وروزی یک قرص تا 3 ماه بعداز زایمان
  • قرص اسیدفولیک: خاص زنان باردارترجیخا 3 ماه قبل از بارداری تا 3 ماه بعداز زایمان
  • پرل ویتامین D3 50 هزاربرای سن مدرسه 12-18سال)
  • کلسیم Dبرای جوانان ، میانسالان وسالمندان
 21. در ارائه خدمات سلامت و دهان و دندان چه گروههای سنی هدف می باشد؟
  • افراد زیر 14 سال
  • مادران باردار
  • مادران شیرده
 22. خدمات سلامت دهان و دندان در سطح 1 شامل چه خدماتی است ؟
  • شناسایی عوامل تعیین کننده سلامت  دهان و دندان
  • آموزش بهداشت دهان و دندان
  • ارتقای مهارتهای فردی گروه هدف
  • معاینه وثبت اطلاعات وضعیت سلامت دهان و دندان در سامانه  الکترونیک و یا پرونده خانوار  
  • انجام وارنیش فلوراید جهت ارائه به گروه هدف
  • توزیع مسواک انگشتی جهت کودکان زیر سه سال
  • پایش به کارگیری ابزار  ارزیابی سطح خطر پوسیدگی دندان برای خودمراقبتی
  • ارجاع به سطوح بالاتر در صورت لزوم
 23. وظایف مراقب سلامت را نام ببرید؟
  • شناسایی محیط جغرافیایی محل خدمت
  • شناسایی جمعیت تحت پوشش از نظر تعداد نفرات به تفکیک سن و جنس
  • انجام سرشماری جمعیت تحت پوشش
  • شناسایی عوامل و مشکلات اثرگذار بر سلامت در منطقه
  • شناسایی جمعیت تحت پوشش از نظر مشکلاتت اثرگذار بر سلامت افراد
  • تشکیل پرونده و ثبت دفاتر ، فرم ها و ...... بر اساس شرح خدمات
  • بازدید و جمع اوری اطلاعات مربوط به شاخص های بهداشت بر اساس دستورالعملهای ابلاغی
  • آموزش و توانمند سازیجامعه بر اساس برنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی
  • مشاوره فردی و خانوادگی مندرج در بسته های خدمت گروه های هدف
  • غربالگری افراد بر اساس شرح خدمات
  • پیگیری مراقب بیماران و افراد در معرض خر
  • ارجاع مراجعه کننده به سطح بالاتر در صورت لزوم بر اساس راهنمای اجرایی و بالینی و ارائه خدمات مورد نیاز برای مراجعه کننده بر اساس پس خوراند دریافتی از سطوح بالاتر
  • پیگیری موارد ارجاع
  • دریافت بازخورد از سطوح پذیرنده ارجاع
  • بررسی سلامت محیط و توصیه های لازم بر اساس دستورالعمل های ابلاغی
  • بررسی و شناسایی کارگاههای خانگی روستای اصلی و قمر
  • ثبت و گزارش دهی صحیح، دقیق و به هنگام بر اسا فرم ها، دسترالعمل ها و تکالیف محوله
 24. وظایف پزشک در تیم سلامت را نام ببرید؟
  • شناسائی محیط جغرافیایی محل خدمت
  • شناسائی جمعیت تحت پوشش ااز نظر تعداد نفرات به تفکیک سن و جنس
  • مدیریت سلامت در جمعیت تحت پوشش
  • آموزش و ارتقای سلامت
  • هماهنگی های درون بخشی وبرون بخشی
  • پذیرش ارجاعات سطح اول در خصوص برنامه پیشگیری و کنترل اختلالات بیماری
  • درمان و تدبیر فوریتها
  • ارجاع مناسب و به موقع، پیگیری موارد ارجاع شده به سطح بالاتر و دریافت پسخوراند از سطح بالاتر
  • ارزیابی خطر وظرفیت پاسخ های واحد های ارائه خدمت در مواقع بحران
  • ارزیابی امنیت غذایی در جمعیت تحت پوشش و اجرای برنامه های توانمند سازی مردم بر اساس
   ظر فیت های محلی
  • نظارت بر عملکرد تیم سلامت
  • پایش و ارزیابی
 25. تصویربرداری های مورد تعهد سطح یک در مراکز بهداشتی درمانی روستایی کدام می باشد؟

   تمام گرافي هاي ساده سینه ، سینوسها و گرافیهای موردنیاز برای افراد مصدوم

 26. درمورد زنان باردار کدام آزمایشهایی دیگر نيز در تعهد سطح اول است؟
  • VDRL
  • U/C
  • HbsAg
  • Indirect Coombs
  • Rh&BG
  • GTT
 27. فهرست خدمات آزمايشگاهي سطح اول چه آزمایشاتی می باشد؟
  • CBC diff
  • ESR
  • CRP
  • FBS
  • GCT
  • Hba1c
  • BUN/cr
  • WRIGHT
  • WIDAL
  • u/c
  • U/A
  • STOOL EXAM
  • URIC ACID
  • CHOLESTROL
  • TG
  • HDL/ LDL
  • FreeT4/TSH
  • BIL(D,T)
  • BHCG
  • گاياك
  • آزمايش اسمير خلط از نظر باسيل كخ
  • لام خون محيطي
  • پاپ اسمیر
 28. اقلام داروهاي مكمل چه داروهایی می باشد؟
  • قطره آهن: خاص کودکان
  • قطره آ + د: خاص کودکان
  • قرص آهن: خاص زنان باردار و شیرده و میانسالان و سالمندان
  • قرص مولتی ویتامین: خاص زنان باردار و شیرده و میانسالان و سالمندان
  • قرص اسیدفولیک: خاص زنان باردار و شیرده و میانسالان و سالمندان
  • پرل ویتامین D3 برای افراد 30 الی 60 سال
 29. در آموزش و ارتقاي سلامت چه مواردی آموزش داده می شود؟
  • آموزش سلامت
  • ترويج شيوه زندگي سالم
  • خودارزیابی و خودمراقبتی
 30. خدمت‌ها و مراقبت‌هايي كه در سطح يك، براي اعضاي تيم سلامت در نظر گرفته‌ شده است شامل چه مواردی می باشد ؟

  الف- مديريت سلامت در جمعيت تحت پوشش

  ب- آموزش و ارتقاي سلامت

  ج- مراقبت از جامعه تحت پوشش بر اساس گروههای هدف تعیین شده و اجراي برنامه‌هاي سلامت تدوين و ابلاغ شده در نظام ارائه خدمات سلامت

  د- پذيرش موارد ارجاعي و ارائه پس‌خوراند مناسب

  ه- درمان اوليه و تدبير فوريت­ها

  و- ارجاع مناسب و به موقع، پيگيري موارد ارجاع شده به سطح بالاتر

  ز- دريافت پس‌خوراند از سطح بالاتر و انجام اقدامات مورد نياز بر اساس پس‌خوراند

 31. گروه هدف بسته خدمات سطح اول روستایی شامل چه گروه هایی می باشد؟
  • نوزادان و كودكان
  • نوجوانان و جوانان
  • ميانسالان
  • سالمندان
  • مادران باردار

سوالات مربوط به بیمه گری

 1. سازمان بیمه سلامت ایران دارای چند نوع بیمه می باشد؟

  سایر اقشار- کارکنان دولت- روستایی- ایرانیان- بیمه سلامت همگانی

 2. بیمه ایرانیان شامل چه کسانی می شود؟

  کلیه افراد ایرانی فاقد پوشش بیمه ساکن در شهر، تحت پوشش این نوع بیمه قرار می گیرند

 3. بیمه سایر اقشار شامل چه کسانی می شود؟

  خانواده معظم شهدا- جانبازان و آزادگان- دانشجویان- مددجویان و توانخواهان بهزیستی-روحانیون و طلاب حوزه های علمیه

 4. چه عضوی از اعضای خانواده معظم شهدا می توانند تحت پوشش بیمه سایر اقشار قرار گیرند ؟

  مطابق با قانون بیمه سلامت پدر، مادر، همسران، خواهر و برادر تحت تکفل و فرزندان شهدا با بهره مندی از سهم دولت ، تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند.

 5. آیاهمسر و فرزندان تحت تکفل جانبازان و آزادگان تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار می گیرند؟

  بله جانبازان ،آزادگان، همسر و فرزندان تحت تکفل آنان با بهره مندی از سهم دولت در حق بیمه تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار می گیرند.

 6. مددجویان و توانخواهان بهزیستی شامل چه افرادی می باشند؟

  این گروه شامل مددجویان و توانخواهان معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی می باشند که در صورت معرفی فرد از سوی موسسه بیمه گزار دفترچه بیمه صادر و در اختیار بیمه شده قرار می گیرد.

 7. دفترچه بیمه کارکنان دولت به چه کسانی تعلق می گیرد؟

  به کلیه افراد مشمول قانون استخدام کشوری که بیمه گزار آنها دولت بوده و در حکم کارگزینی دارای شماره مستخدم می باشند

 8. مدارك لازم جهت احراز بيماران خاص چیست؟

  الف معرفی نامه از سوی پزشک معالج/ کارت صادره از سوی انجمنهای مربوطه یا کمیته بیماریهای خاص استان»ت - فرم تایید ابتلا به بیماریهای خاص

 9. حق سرانه برای بیمه شدگان چیست ؟

  حق سرانه مبلغی است که بر مبنای خدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه سلامت برای هر فرد در یک ماه از طریق مصوبه هیات وزیران تعیین می گردد.

 10. بیمه شده تبعی 1 به چه افرادی گفته می شود؟

  به افرادی که در هر خانوار بر اساس ضوابط مشمول هر صندوق بیمه ای دریافت سهم دولت از حق بیمه می شود یعنی همسر ، فرزندان بیمه شده اصلی

 11. بیمه شده تبعی 2 به چه افرادی گفته می شود؟

  به افرادی که با پرداخت کل مبلغ حق بیمه مصوب از طرف بیمه شده اصلی تحت پوشش قرار می گیرند (همسران بعدی ، فرزندان غیر تحت تکفل کارمند خانم )

 12. بیمه شده تبعی 3 به چه افرادی گفته می شود؟

  به کلیه افراد معرفی شده از جانب بیمه شده اصلی (بر اساس دستورالعمل اجرایی) که مشمول پرداخت 9/2 مازاد بر حق بیمه مصوب می باشند

 13. فرزندان ذکور واناث در صندوق کارکنان دولت تا چه زمانی تبعی 1 محسوب می شوند؟

  فرزندان ذکور در صندوق کارکنان دولت تا پایان 22 سالگی و در صورت ادامه تحصیل تا پایان 25 سالگی و فرزندان اناث تا زمان ازدواج و یا اشتغال بکار تبعی 1 محسوب می شوند.

 14. ادامه پوشش بیمه ای برای آن دسته از فرزندان دختر و پسر کارکنان دولت که از پوشش بیمه ای تبعی 1 خارج می شوند چگونه است؟

  در قالب تبعی 3 می توانند از مزایای بیمه بهره مند شوند

 15. آیا افرادی که متقاضی استفاده از خدمات درمانی صندوق بیمه ایرانیان می¬باشند می¬توانند در سایر سازمانهای بیمه گر (تامین اجتماعی،نیروهای مسلح،کمیته امداد و...) بیمه فعال داشته باشند؟

  خیر. ملزم به ابطال یک دفترچه بر مبنای شیوه نامه رفع همپوشانی مابین سازمان های بیمه گر پایه می باشد.

 16. آیا به بیمه سلامت همگانی بیمه بازنشستگی تعلق می‌گیرد و سابقه آن محسوب می‌شود؟

  خیر این بیمه، تامین اجتماعی و بازنشستگی نیست بلکه فقط بیمه سلامت است.

 17. اگر فردی بیکار باشد و دربیمه سلامت ثبت نام کند بعد از مدتی مشغول به کار شود و در محل کار خود هم بیمه شود آیا این بیمه حذف خواهد شد؟

  بله . با توجه به شیوه نامه همپوشانی فرد باید بیمه سلامت را ابطال و دفترچه از محل کار (اشتغال به کار منجر به پوشش بیمه ای ) دریافت نماید.

 18. آیابیمه سلامت همگانی یک ساله است؟

  بله. تاریخ اعتبار این نوع بیمه یکساله است .

 19. آیا بیمه سلامت همگانی بیمه تکمیلی به حساب می‌آید یا بعد از این بیمه افراد باید بیمه تکمیلی هم داشته باشند؟

  خیر. همه مردم می‌توانند یک بیمه تکمیلی داشته باشند اما بیمه سلامت تنها یک بیمه پایه به حساب می‌آید و محدودیتی برای بیمه تکمیلی وجود ندارد.

 20. چه افرادی نمی توانند در طرح بیمه سلامت ثبت نام کنند؟

  بیمه سلامت همگانی شامل افرادی می شود که فاقد هر گونه پوشش بیمه ای از طرف سازمانهای بیمه گر (تامین اجتماعی ، کمیته امداد ، نیروهای مسلح و ...) و یا دیگر صندوقهای بیمه ای سازمان ( کارکنان دولت، سایراقشار ، روستائیان و ایرانیان) باشند

 21. چرا برخي افراد كه متاهل هستندبه هنگام ثبت نام سامانه بیمه سلامت همگانی با این پیغام که «شما نمی‌توانید در سامانه ثبت نام کنید زیرا تحت تکلف پدرتان هستید» روبرو مي شوند؟

  چنانچه فرزندان قبل از ازدواج تحت پوشش بیمه پدر قرارداشته باشند و پس از ازدواج نسبت به ابطال دفترچه از سوی پدر اقدام ننموده باشند با این پیغام مواجه می شوند. لذا ضروریست به دفاتر پیشخوان طرف قرار داد سازمان جهت ابطال دفترچه قبلی مراجعه نمایند .

 22. افراديكه فاقد هر گونه بیمه‌ای بوده و مادرشان تحت تکفل برادرشان مي باشند آيا می‌توانند در سامانه بیمه سلامت ثبت نام کنند؟

  اگر این افراد بالای ۱۸ سال باشند می‌توانند هر کدام به شکل انفرادی در سامانه بیمه سلامت ثبت نام کنند اما اگر سن آن‌ها پایین تر از ۱۸ سال باشد حتماً باید تحت تکفل پدر یا مادر بیمه شوند در صورت عدم امکان بیمه شدن به همراه والدین بیمه ایشان با ارائه مدارک مبنی بر پوشش بیمه ای والدین در این سازمان امکان پذیر است .

 23. آیا کسانی که بیمه آزاد دارند می توانند در سامانه بیمه سلامت ثبت نام کنند؟

  در صورت برخورداری از بیمه درمان یک سازمان بیمه گر ، بهره مندی از بیمه این سازمان امکان پذیر نیست .

 24. آیا بیمه سلامت بعد از سی سال مستمری باز نشستگی دارد؟

  برخورداری از بیمه سلامت محدود به دریافت خدمات درمانی و سلامت فرد در یک دوره معین بر مبنای پرداخت حق بیمه مصوب در هر صندوق می باشد و لذا با توجه به فقدان کسورات بازنشستگی ، مستمری بازنشستگی نخواهد داشت .

 25. آیا امکان ویرایش اطلاعات درسامانه بیمه سلامت همگانی وجود دارد؟

  در صورت ثبت اشتباه اطلاعات هویتی مانند نام و نام خانوادگی ، و ... با مراجعه به دفاتر پیشخوان می توان نسبت به اصلاح اطلاعات اقدام نمود.

 26. كساني كه در سالهای خیلی دور بیمه بوده اند و شماره بیمه خود را در اختیار ندارند، برای ثبت نام در سامانه بیمه سلامت چه بايد بكنند؟

  در حال حاضر با توجه به منسوخ شدن شماره بیمه ، افراد با ارائه شماره ملی می توانند به سوابق بیمه ای خود با مراجعه به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد دسترسی یابند .

 27. مادری كه بیمه زنان سرپرست خانوار است آیا بیمه سلامت شامل او می‌شود یا خیر؟

  بیمه سلامت به کسانی تعلق میگیرد که فاقد هر گونه پوشش بیمه ای از سوی دیگر سازمانهای بیمه گر باشند

 28. كساني كه بعد از ثبت نام در سامانه بیمه سلامت همگانی کد رهگیری دریافت نکرده اند، چگونه می‌توانند متوجه شوند ثبت نامشان انجام شده است؟

  پیغام « اطلاعات شما در سامانه موجود میباشد» ظاهر می گردد که نشانه ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه می باشد با ورود مجدد به سیستم .

 29. آیا افرادی که بیمه روستایی دارند می‌توانند جهت بیمه سلامت همگانی ثبت نام کنند؟

  خیر.

 30. در صورتیکه فرد جدیدی به خانواده اضافه گردد و یا در هنگام ثبت نام فردی جا مانده باشد چه باید کرد؟

  با مراجعه به دفاتر پیشخوان طرف قرار داد با سازمان و یا با ورود به سامانه و استفاده از منوی «عضو جدید» میتوان فرد جدید را اضافه نمود.

 31. افرادي كه داراي هيچ نوع بيمه اي نيستند چه بايد بكنند؟

  افرادي كه هيچ نوع پوشش بيمه اي نداشته باشند مي توانند تحت پوشش يكي از بيمه هاي زير قرار گيرند .
  الف) در صورت حداقل شش ماه سكونت در روستا يا شهرهايي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر تحت پوشش بيمه روستاييان و عشاير
  ب) در صورت پرداخت حق بيمه مربوطه ، به صورت خانوار تحت پوشش بيمه ايرانيان
  ج) در صورتي كه والدين و يافرزندان آنان كارمند باشند تحت پوشش بيمه صندوق كارمندي مي توانند قرار گيرند.

 32. ضوابط بیمه شدگان روستایی چه مواردی می باشد؟

  بیمه نمودن همسر/ همسران و فرزندان زیر 18 سال الزامی است.
  با استناد به قانون حق سرانه از روستایی دریافت نمی شود (تأمین از سوی دولت)
  تاریخ اعتبار دفاتر 5 ساله درج می گردد.
  حداقل 6 ماه سکونت در روستا و تأیید آن توسط خانه بهداشت و شورای اسلامی
  تکمیل بیمه نامه و مدارک مربوط ضروری است.
  شرط خانوار الزامی است

 33. در تعویض زودتر از سه ماه دفترچه بیمه چه مواردی الزامی می باشد؟

  - ارائه دفترچه قبلی
  - ارائه فیش واریز هزینه صدور دفترچه
  - کسب نظر کمیته فنی استان و یا پزشک معتمد جهت متقاضیان صدور دفترچه زودتر از سه ماه به استثنای بیماران خاص الزامی می باشد .

 34. آیا همسر ایرانی مرد خارجی می تواند از مزایای بیمه بهره مند گردد؟

  بله

 35. آیا همسر ایرانی مرد خارجی در صورت اخذ حضانت فرزندان در صورت تأییدیه فوت، متواری شدن و مفقود الاثر بودن شوهر، می¬تواند از طریق خود فرزند را بیمه نماید؟

  بله

 36. جهت کسب اطلاعات مورد نیاز از بخش خدمات غیر حضوری بیمه سلامت ایران از قبیل ثبت نام بیمه همگانی، تعویض دفترچه با کد ملی، ثبت نام ایرانیان، تعویض وتمدید دفترچه بخش خدمات به چه سایتی باید مراجعه نمود؟

  www.ihio.gov.ir سازمان بیمه سلامت ایران - صفحه اصلی

 37. جهت کسب اطلاعات مورد نیاز از نظر استعلام نسخه تایید شده به چه سایتی باید مراجعه نمود؟

  www.ihio.gov.ir سازمان بیمه سلامت ایران - صفحه اصلی

سوالات مربوط به بیماران خاص

 1. بیماری های خاص چه بیماری هایی هستند ؟

  بیماری های خاص به قرار ذیل می باشد: 1-تالاسمی 2- دیالیز 3- هموفیلی 4- پیوند کلیه 5- ام اس(MS)

 2. مدارک مورد نیاز جهت صدور دفترچه بیماران خاص کدام است؟

  1. اصل و کپی کارت ملی بیمار(پشت و رو)
  2. اصل و کپی شناسنامه بیمار(برگ اول و دوم)
  3. یک قطعه عکس 4*3
  4. فرم تکمیل و تائید شده ابتلاء به بیماران خاص توسط پزشک معالج متخصص
  5. فرم ثبت نام اطلاعات بیماران خاص که توسط بیمار تکمیل می شود.
  6. اصل و کپی کارت انجمن های متولی بیماران خاص(مانندانجمن بیماران کلیوی)
  7. اصل دفترچه بیمه بیمار و کپی سربرگ دفترچه (درصورت داشتن دفترچه بیمه قبلی)
  8. در مورد بیماران MS به همراه داشتن یکی از مدارک زیر الزامی است:
  8.1. اصل و کپی جواب demy lination که نشان دهنده MRIمی باشد.
  8.2.آزمایشات غیر طبیعی (EP) سنجش بینائی یا شنوائی یا حرکتی.
  8.3.جواب آرمایش مغزی ، نخاعی که نشان دهنده افزایش سطح IGG باشد.

 3. صدور دفترچه بیماران خاص به چه منظور است؟
  جهت دریافت داروها و خدمات سرپایی و بستری با فرانشیز مطابق با بسته خدمتی بیماران خاص
 4. تعویض و تمدید دفترچه بیمه بیماران خاص در کجا انجام می گیرد؟

  در دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد یا اداره کل بیمه سلامت استان / شهرستان صورت می گیرد.

 5. بیماران دیالیزی که پیوند کلیه نموده اند چه اقدامی جهت دریافت داروهای پیوند کلیه باید انجام دهند؟

  بیماران دیالیزی که عمل پیوند کلیه انجام داده اند، جهت اصلاح نوع بیماری در دفترچه و دارو با در دست داشتن دفترچه بیمه و مدارک عمل پیوند(شرح عمل) و یا معرفینامه معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و یا کارت پیوند از انجمن بیماران کلیوی به ادارات کل بیمه سلامت مراجعه نمایند.

 6. آیا در صورت عدم اصلاح دفترچه، داروهای مربوط به بیماران پیوند کلیه توسط داروخانه قابل تحویل خواهد بود؟

  خیر

 7. بیمارانی که پیوند کلیه نموده اند اما به دلیل عوارض پیوند نیازمند آغاز مجدد دیالیز می باشند چه مدارکی باید برای دیالیز مجدد ارایه نمایند وبه کجا مراجعه نمایند؟

  با در دست داشتن دفترچه بیمه و کارت هوشمند دارو و مدارک دال بر دیالیز مجدد (مانند گواهی پزشک متخصص، گواهی انجمن بیماران کلیوی ، کارت دیالیز جدید) به ادارات کل بیمه سلامت مراجعه نمایند

 8. مدارک لازم جهت صدور المثنی بیماران خاص چه مواردی می باشد؟

  الف) تکمیل فرم صدور دفترچه / کارت المثنی
  ب) ارائه اصل یا کپی کارت ملی جهت رؤیت و کنترل
  پ) ارائه یک قطعه عکس 4×3 برای بالای 2 سال
  ت) فیش هزینه صدور دفترچه
  ث) واریز هزینه صدور دفترچه المثنی

 9. هر بیمار خاص چگونه می تواند از هزینه درمانی خود اطلاع یابد؟
  صدور کارنامه جهت بیماران خاص در ادارات بیمه استان مربوطه

سوالات مربوط به صدور اولیه

  صدور اولیه سایر اقشار

  1. مدارك لازم جهت صدور اوليه دفترچه بیمه سایر اقشار چه مواردی می باشد؟

   الف) تکمیل فرم بیمه نامه (ثبت تاریخ و شماره از طرف بیمه گر الزامی است.)
   ب) اصل شناسنامه سرپرست
   پ) تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست و همسر در صورت داشتن توضیحات در شناسنامه، کپی از صفحه توضیحات الزامی است.
   ت) تصویر صفحه اول شناسنامه فرزندان در صورت داشتن توضیحات در شناسنامه، کپی از صفحه توضیحات الزامی است.
   ث) تصویر کارت ملی همه افراد متقاضی (از دو طرف)
   ج) معرفینامه کتبی از مؤسسه بیمه گزار (جهت طلاب و روحانیون)
   چ) فيش پرداخت حق بیمه (در صورت پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گزار، ارائه فیش حق بیمه از سوی بیمه شده الزامی نمی باشد).

   ح) هزينه صدور دفترچه (طبق شرایط قرارداد)
   خ) یک قطعه عكس جديد(4×3) براي سنين بالاي 2 سال

  صدور اولیه روستائیان

  1. مدارک مورد نیاز جهت صدور اولیه دفترچه روستاییان چه مواردی می باشد؟

   الف) تکمیل فرم بیمه نامه (ثبت تاریخ و شماره از طرف بیمه گر الزامی است.)
   ب) اصل شناسنامه جهت رؤیت و کنترل
   پ) تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست و همسر و تصویر صفحه اول شناسنامه افراد تبعی
   ت) تصویر کارت ملی همه افراد متقاضی (از دو طرف)
   ث) تصویر سرکوپن روستائی در صورت نیاز (با صلاحدید استان)
   ج) هزینه صدور دفترچه
   چ) ارایه یک قطعه عکس (4×3) برای بالاتر از 2 سال

  صدور اولیه بیمه ایرانیان

  1. مدارک لازم جهت صدور اولیه دفترچه بیمه ایرانیان چه مواردی می باشد؟

   الف) تكميل فرم بيمه نامه
   ب) اصل شناسنامه سرپرست و تصوير صفحات اول ودوم (در صورت توضیحات کپی از صفحه توضیحه آخر الزامی است)
   ت) تصویر کارت ملی (از دو طرف)
   پ) عقد قرارداد جديد در صورت درخواست بيمه گروهي
   ث) فیش واريزي حق بيمه
   ج) هزينه صدور دفترچه
   د) اسكن عکس جدید (4×3) برای سنین بالای 2 سال

  صدور اولیه کارکنان دولت

  1. مدارک لازم جهت صدور اولیه دفترچه بیمه کارمندان دولت چه مواردی می باشد؟

   الف) تكميل فرم بيمه نامه (ثبت شماره و تاریخ تکمیل از سوی بیمه گر الزامیست).
   ب ) اصل شناسنامه سرپرست و کپی صفحه اول و دوم (در صورت توضیحات کپی از صفحه توضیحات الزامی است)
   پ) تصویر کارت ملی همه افراد متقاضی (از دو طرف)
   ت) تصویر صفحه اول شناسنامه همسر و فرزندان و افراد تبعی (در صورت وجود توضیحات کپی از صفحه توضیحات الزامی است).
   ث) رویت اصل شناسنامه ذکور بالای 18 سال و اناث بالای 15 سال
   ج) حكم كارگزيني « (تاریخ اجرای حکم (استخدام، انتقال، انفصال، مرخصی بدون حقوق، تبدیل وضع و هر گونه وضعیتی که منجر به خروج کارمند از شمول قانون استخدامی کشور گردد.))»
   ح) هزينه صدور دفترچه
   چ)کاندید شدن توسط موسسه بیمه گزار در سامانه
   خ) یک قطعه عكس جديد(4×3) براي سنين بالاي 2 سال
   د) تعهدنامه جهت بیمه شدگان تبعی 2 و 3

  سوالات مربوط به تعویض

   تعویض دفترچه کارکنان دولت

   1. مدارک لازم جهت تعویض دفترچه بیمه کارمندان دولت چه مواردی می باشد؟

    الف) آخرین فیش حقوقی یا کنترل لیست اسمی موسسه بیمه گزار
    ب) ارائه دفترچه قبلی (جهت اخذ برگ مشخصات)
    پ) فیش هزینه صدور دفترچه
    ت) یک قطعه عکس جدید (4 × 3 )جدید در صورت نیاز برای افراد بالای 2 سال
    ث) رویت اصل شناسنامه فرزندان اناث بالای 15 سال و ذکور بالای 18 سال الزامیست.
    تبصره 1: ارائه گواهی تحصیلی جهت فرزندان ذکور بالای 22 سال مشمول قانون تنظیم خانواده در صورت ادامه تحصیل (در صورت عدم ادامه تحصیل پس از 22 سالگی ارائه گواهی کسر حق بیمه یا درج در فیش حقوقی و تغییر لیست ارسالی از طریق اینترنتی مبنی بر پرداخت حق بیمه بصورت تبعی 3 الزامی است).

   تعویض دفترچه سایر اقشار

   1. مدارك لازم جهت تعويض دفترچه بیمه سایر اقشار چه مواردی می باشد؟

    الف) ارائه دفترچه قبلی.
    ب‌) فيش هزينه صدور دفترچه (طبق شرایط قرارداد)
    پ) یک قطعه عكس جديد (4×3) براي سنين بالاي 2 سال سن (در صورت نیاز)
    ت‌) رویت اصل شناسنامه فرزندان اناث بالای 15 سال و ذکور بالای 18 سال الزامیست.

   تعویض دفترچه روستائیان

   1. مدارک مورد نیاز جهت تعویض دفترچه بیمه روستائیان چه مواردی می باشد؟

    الف) ارائه دفترچه قبلی
    ب) ارائه فیش هزینه چاپ دفترچه
    پ) یک قطعه عکس جدید (4×3) برای سن بالاتر از 2 سال (در صورت نیاز)

   تعویض دفترچه ایرانیان

   1. مدارک لازم جهت تعویض دفترچه ایرانیان چه مواردی می باشد؟

    الف) ارائه دفترچه قبلي (جهت اخذ برگ مشخصات)
    ب) ارائه يك قطعه عكس جديد 4‍‍‍×3 براي بالاي 2 سال
    ج) ارائه فيش واريز هزينه صدور دفترچه

   سوالات مربوط به تمدید

    تمدید دفترچه کارکنان دولت

    1. مدارک لازم جهت تمدید دفترچه بیمه کارمندان دولت چه مواردی می باشد؟

     الف) تکمیل بیمه نامه جدید
     ب) فيش هزينه صدور دفترچه
     پ) اصل شناسنامه فرزندان اناث بالای 15 سال سن و ذکور بالای 18 سال و ارائه گواهی تحصیلی برای فرزندان ذکور بالای 22 سال (در صورت اشتغال به تحصیل).
     ت) کنترل واریز حق بیمه در سامانه شرکای کاری
     ث) تصویر شناسنامه بیمه شده اصلی و افراد تبعی
     ج) عكس جديد(4×3) براي افراد بالاي 2 سال سن (در صورت نیاز)

    تمدید دفترچه سایراقشار

    1. مدارك لازم جهت تمدید دفترچه بیمه سایر اقشار چه مواردی می باشد؟

     الف) تکمیل فرم بیمه نامه (ثبت تاریخ و شماره توسط بیمه گر الزامی است.)
     ب) اصل شناسنامه فرزندان اناث بالای 15 سال سن ذکور بالای 18 سال و ارائه گواهی تحصیلی برای فرزندان ذکور بالای 22 سال در صورت اشتغال به تحصیل
     پ) تأئیدیه مؤسسه بیمه گزار (در صورت تمدید قرارداد)
     ت) فيش هزينه صدور دفترچه
     ث ) فیش پرداخت حق بیمه در صورت پرداخت از طرف بیمه شده
     ج)عكس جديد(4×3) براي افراد بالاي 2 سال سن (در صورت نیاز)

    تمدید دفترچه روستائیان

    1. مدارک مورد نیاز جهت تمدید دفترچه روستاییان چه مواردی می باشد؟

     الف) تکمیل فرم بیمه نامه (ثبت تاریخ و شماره توسط بیمه گر الزامی است.)
     ب) فيش هزينه چاپ دفترچه
     پ) عكس (4×3) جدید برای سن بالای 2 سال (در صورت نیاز)
     ت) تأیید خانه بهداشت یا اداره امور عشایر

    سوالات مربوط به صدورالمثنی

    1. چه کسانی مشمول مدت انتظار جهت دریافت دفترچه المثنی نمی باشند ؟

     بیماران خاص ، بیماران اورژانسی و بیمه شدگان بالای 70 سال سن

    2. چه حوادثی مشمول تحمل مدت انتظار نمی شود ؟

     حوادث قهریه از قبیل سیل ، زلزله ، آتش سوزی و... و نیز سرقت مشمول تحمل مدت انتظار نمی شوند (تاییدیه مراجع ذیصلاح برای هریک از موارد مذکور الزامیست ).

    صدورالمثنی کارکنان دولت

    1. مدارک لازم جهت صدور المثنی دفترچه بیمه کارمندان دولت چه مواردی می باشد؟

     الف) تكميل فرم صدور دفترچه المثنی
     ب) اصل یا کپی کارت ملی جهت رؤیت و کنترل
     پ) فيش هزينه صدور دفترچه
     ث) عكس جديد(4×3) براي سنين بالاي 2 سال
     ج)کنترل پرداخت حق بیمه به ازاء افراد خانوار در سامانه

    صدورالمثنی سایراقشار

    1. مدارك لازم جهت صدور المثني دفترچه بیمه سایر اقشار چه مواردی می باشد؟

     الف) تكميل فرم صدور دفترچه المثنی
     ب‌) ارائه اصل یا کپی کارت ملی جهت رؤیت و کنترل
     پ) فيش هزينه صدور دفترچه (طبق شرایط قرارداد)
     ت) عكس جديد(4×3) براي سنين بالاي 2 سال

    صدورالمثنی روستائیان

    1. مدارک لازم جهت صدور المثنی دفترچه بیمه روستاییان چه مواردی می باشد؟

     الف) تکمیل فرم صدور دفترچه المثنی
     ب) ارائه اصل یا کپی کارت ملی جهت رؤیت و کنترل
     پ) فیش واریزی هزینه صدور دفترچه
     ت) عکس جدید 4×3 سالجاری برای سنین بالای 2 سال

    صدور المثنی ایرانیان

    1. مدارک لازم جهت صدور المثنی دفترچه بیمه ایرانیان چه مواردی می باشد؟

     الف) تكميل فرم صدور دفترچه المثنی
     ب) اصل یا کپی کارت ملی جهت رؤیت و کنترل
     ج) فيش هزينه صدور دفترچه
     د) عكس جديد(4×3) براي سنين بالاي 2 سال

    سوالات مربوط به ابطال

    1. در صورت عدم تحویل دفترچه دارای اعتبار (آخرین دفترچه )چه اقدامی از طرف سازمان بیمه گرانجام می شود ؟

     اخذ تعهد از بیمه شدگان مبنی بر عدم سوء استفاده از دفترچه بیمه الزامی است (در صورت وجود موسسه بیمه گزار اخذ تاییدیه از آن لازم است )

    ابطال کارکنان دولت

    1. مدارک لازم جهت ابطال بیمه کارکنان دولت چه مواردی می باشد؟

     الف) کاندید ابطال از سوی موسسه بیمه گذار
     ب)ارائه آخرین دفترچه بیمه که دارای تاریخ اعتبار می باشد.
     ج) کنترل پرداخت حق بیمه به ازاء افراد خانوار از سامانه

    ابطال سایراقشار

    1. مدارك لازم جهت ابطال دفترچه بیمه سایر اقشار چه مواردی می باشد؟

     الف) ارايه نامه مكتوب از مؤسسه بیمه گزار و اعلام علت ابطال (علت منطبق با قوانین و ضوابط)
     ب) ارائه دفترچه بیمه که دارای تاریخ اعتبار می باشد.

    ابطال ایرانیان

    1. مدارک لازم جهت ابطال دفترچه بیمه ایرانیان چه مواردی می باشد؟

     الف) درخواست کتبی ازطرف بیمه شده مبنی بر اعلام علت ابطال (علت منطبق با ضوابط و قوانین)
     ب) ارائه آخرین دفترچه بیمه که دارای تاریخ اعتبار می باشد.

    ابطال روستاییان

    1. مدارک لازم جهت ابطال دفترچه بیمه روستاییان چه مواردی می باشد؟

     الف) درخواست کتبی بیمه شده در خصوص ابطال (علت منطبق با ضوابط و قوانین)
     ب) ارائه آخرین دفترچه بیمه که دارای تاریخ اعتبار می باشد.
     ج)اعلام مرکز بهداشتی روستایی مبنی بر تغییر محل سکونت روستایی یا فوت یا اعلام و تایید اداره امور عشایر استان

    موسسات درمانی

    1. پزشک یا موسسه متقاضی عقد قرارداد با اداره کل استان، چه اقداماتی را باید صورت دهد؟

     در حال حاضر پزشک یا موسسات متقاضی می‌بایست با مراجعه حضوری به اداره نظارت و ارزشیابی بیمه سلامت استان درخواست اولیه خود را ارائه و مراحله بعدی را از کارشناس مربوطه جویا شود. بدیهی است که کارشناسان اداره نظارت و ارزشیابی استان مطابق مقررات و ضوابط جاری سازمان فرآیند رسیدگی به درخواست مذکور را صورت خواهند داد و پزشکان و مراکز مذکور می‌توانند مراحل رسیدگی را اداره نظارت جویا شوند.

    2. آیا در صورت تعلیق، فسخ یا لغو قرارداد، می‌بایست به مرکز طرف قرارداد مربوطه اطلاع رسانی گردد؟

     کلیه موارد تعلیق، فسخ و لغو قرارداد می‌بایست بصورت کتبی توسط اداره کل استان به مرکز سلامت طرف قرارداد مربوطه اعلام گردد.

      

    3. بیمه‌شدگان چگونه می‌توانند از اسامی مراکز طرف قرارداد اطلاع یابند؟
     1.پرتال سازمان 2. دفاتر پیشخوان 3.مراجعه حضوری به ادارات کل
    4. در صورت تمام شدن دفترچه در مدت کمتر از سه ماه، تایید اولیه جهت تعویض دفترچه ابتدا با کدامیک از ادارات بیمه سلامت استان صورت می‌پذیرد؟

     در صورت تمام شدن دفترچه در مدت کمتر از سه ماه، تایید اولیه جهت تعویض دفترچه توسط اداره نظارت و ارزشیابی استان صورت می‌پذیرد.

      

    5. بیمه‌شده چگونه می‌تواند از حقوق قانونی خود اطلاع یابد؟

     بیمه‌شدگان در هر یک از استانها می‌توانند از طریق تماس، مراجعه حضوری یا اطلاع رسانی کتبی مراتب را به اطلاع اداره نظارت و ارزشیابی استان جویا شده و یا با مراجعه به پورتال اداره کل بیمه سلامت آن استان، از حقوق قانونی خویش مطلع گردند.

    6. در صورتی که بیمه‌شدگان با تخلف مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت مواجه شوند، چه اقداماتی می‌بایست صورت دهند؟

     بیمه‌شدگان در صورت مشاهده تخلف می‌توانند با اداره نظارت و ارزشیابی در استان‌ها (در اداره کل بیمه سلامت استان) تماس برقرار نمایند. علاوه بر این در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بیمارستان‌ها، بیمه‌شدگان می‌توانند مراتب را بصورت شفاهی یا کتبی به اطلاع کارشناسان ناظر بیمه سلامت در آن بیمارستان برسانند. بیمه‌شدگان می‌توانند از طریق اداره کل نظارت از نتیجه شکایات خود در این خصوص اطلاع یابند.

    7. آیا سازمان بیمه سلامت ایران باید با مراکز تشخیصی درمانی متقاضی همکاری الزاما قرارداد ببندد؟
     خیر ، مستند به ماده 1 دستورالعمل اجرایی ماده 17 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 11/4/1374 هیات وزیران تحت عنوان "دستورالعمل نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی"، و نیز تبصره یک قانون الزام سازمان¬های بیمه¬گر درمانی به پرداخت خسارت¬های متفرقه - ماده واحده مصوب 16/7/1385 مجلس شورای اسلامی اختیار عقد قرارداد با کلیه مراکز تشخیصی درمانی و بهداشتی با سازمانهای بیمه گر درمان می¬باشد و این مراکز حسب درخواست سازمانهای بیمه گر، مکلف به همکاری می باشند.
    8. آیا مراکز تشخیصی درمانی برای آغاز یا ادامه همکاری با سازمان بیمه سلامت ایران ملزم به ارائه پروانه های قانونی معتبر هستند؟
     بله. به استناد قوانین و ضوابط زیر، فعالیت مراکز تشخیصی درمانی از جمله همکاری آنها با بیمه های درمانی نیازمند ارائه پروانه های قانونی معتبر (مطب، تاسیس، بهره برداری، مسئولان فنی) است.
     الف- - قانون «مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدی مصوب مجلس شورای ملی.
     ‏ب- تبصره یک قانون «اجازه تاسیس مطب» مصوب 18‏/5‏/62 مجلس شورای اسلامی
     ‏ج- مواد 2 و 5 و 6 و 7 و 9 و 14 قانون «تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب 23‏/12‏/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
     ‏د- ماده 1 و 25 «آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته» مصوب 1‏/11‏/1384 شورای عالی سازمان نظام پزشکی.
     ‏ه- آیین نامه های تاسیس مراکز تشخیصی درمانی ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
     ‏و- فرمت¬های انعقاد قرارداد با مراکز سلامت ابلاغی 2‏/9‏/1393 دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی.
     ‏ز- دستورالعمل سازمانی انعقاد و تمدید قرارداد با مطب¬ها و موسسات تشخیصی درمانی ابلاغی 17‏/8‏/93.
    9. مدارک لازم جهت عقد قرارداد خرید خدمات سلامت با سازمان بیمه سلامت ایران کدامند؟
     الف- تصویر کارت ملی و اصل آن برای مطابقت
     ب- شماره نظام پزشکی (کارت عضویت در سازمان نظام پزشکی)
     ج- یک قطعه عکس پرسنلی ٤×٣
     د- تصویر پروانه معتبر و اصل آن برای مطابقت
     ه- تصویر پروانه معتبر مطب /تأسیس/بهره برداری و اصل آن برای مطابقت
     و- تصویر پروانه معتبر مسئول/مسئولان فنی مؤسسه و اصل آن/آنها برای مطابقت
     ز- تصویر پروانه معتبر مسئولان فنی داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی و توابخشی غیر مستقل (پروانه داخلی) و اصل آنها برای مطابقت
     ح- جدول مشخصات کلیه پزشکان، اعضاء هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی و مسئولان فنی شاغل در مؤسسه
     ط- تصویر حکم حقوقی اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی شاغل در مؤسسه دارای امضای رئیس دانشگاه علوم پزشکی مربوطه به همراه نامه تأییدیه از طرف رئیس دانشگاه
     ک- تصویر اساسنامه و روزنامه رسمی مؤسسه دارای موسس حقوقی از اداره ثبت شرکتها و اصل آن برای مطابقت
     ل- تکمیل فرم تقاضانامه پزشک برای قرارداد با مطب
     م- تکمیل فرم تقاضانامه مؤسس برای قرارداد با مؤسسه

    10. شاخص های عقد یا توسعه قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران با مراکز سلامت متقاضی کدامند ؟
     الف- رعایت تعادل منابع و مصارف سازمان بیمه سلامت طبق قانون بودجه سالانه
     ب- ارائه پروانه ها و مجوزهای قانونی معتبر از طرف مرکز متقاضی
     ج- نیاز بیمه¬شدگان منطقه به خدمات مرکز سلامت متقاضی بر اساس شاخص¬های جمعیتی و جغرافیایی
     د- قرار نداشتن مرکز درمانی/مؤسس/ مسئولان فنی در فهرست محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی و خدمات بیمه درمانی
     هـ- مثبت بودن نتایج بازدید اولیه از مرکز متقاضی بر اساس چک لیست مربوطه

    11. آموزش به بیمه شدگان از چه طریق داده می شود؟
     1.ناظرین بیمارستانی 2.مراکز و خانه های بهداشت 3. رسانه های ارتباط جمعی 4.تماس با ادارات بیمه استان و شهرستان
    12. نظرسنجی از بیمه شدگان شامل چه مراحلی است؟
     از طریق سایت سازمان و ادارات کل
    13. میزان پرداخت از جیب بیمه شدگان جهت بخش بستری و سرپایی به چه میزان است؟
     در بخش بستری 10درصد و بخش سرپایی 30درصد می باشد.