بروزرسانی : 1400/07/24 | بازدید امروز:
بروزرسانی : 1400/07/27 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی

 
ردیف شرح خدمت تعرفه/ریال
1 پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار ۰۰۰ر۲۷۰
2 پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD) ۰۰۰ر۴۱۰
3 پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشيپ) و متخصص روان پزشکی ۰۰۰ر۵۲۰
4 پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشيپ) روان پزشکی ۰۰۰ر۵۹۰
5 کارشناس ارشد پروانه دار ۰۰۰ر۲۲۰
6 کارشناس پروانه دار ۰۰۰ر۱۹۰
ردیف شرح خدمت تعرفه/ریال
1 پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار ۰۰۰ر۳۲۴
2 پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD) ۰۰۰ر۴۹۲
3 پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشيپ) ۰۰۰ر۶۲۴
۴ پزشکان متخصص روانپزشکی ۰۰۰ر۶۵۵
۵ پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشيپ) روان پزشکی ۰۰۰ر۷۴۳
۶ کارشناس ارشد پروانه دار ۰۰۰ر۲۶۴
۷ کارشناس پروانه دار ۰۰۰ر۲۲۸

تبصره 1- تعرفه معاینه (ویزیت) پزشکان متخصص، فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان، برای گروه سنی زیر (5) سال، پانزده درصد (15%) بالاتر از تعرفه معاینه (ویزیت) تعیین شده در ردیف های (2) و (3) جدول این بند، قابل پرداخت است. اجرای این تبصره صرفاً در قالب نسخه نویسی الکترونیک امکانپذیر است. تا زمان اجرای نسخه نویسی الکترونیک تعرفه بر اساس ردیف های (2) و (3) جدول این بند قابل اخذ می باشد.

تبصره 2- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوطه در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره 3- کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد، یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

ردیف شرح خدمت تعرفه/ریال( در صورت عدم ااجرای نسخه الکترونیک سلامت ) تعرفه/ریال ( برنامه الکترونیک نسخه سلامت)
1 پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار ۰۰۰ر446 ۰۰۰ر527
2 پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD) و پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه گروه سنی هفت و بالای هفت سال ۰۰۰ر677 ۰۰۰ر800
3 پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه گروه سنی زیر هفت سال ۰۰۰ر812 ۰۰۰ر960
4 پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشيپ) و پزشکلان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه گروه سنی هفت و بالای هفت سال ۰۰۰ر858 ۰۰۰ر014ر1
5 پزشکان فوق تخصص دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه گروه سنی زیر هفت سال ۰۰۰ر030ر1 ۰۰۰ر217ر1
6 پزشکان متخصص روانپزشکی ۰۰۰ر901 ۰۰۰ر065ر1
6 پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشيپ) روان پزشکی ۰۰۰ر901 ۰۰۰ر065ر1
6 کارشناس ارشد پروانه دار ۰۰۰ر901 ۰۰۰ر065ر1
6 کارشناس پروانه دار ۰۰۰ر901 ۰۰۰ر065ر1

سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش خصوصی

 
ردیف نوع تخت درجه اعتباربخشی بیمارستان
یک دو سه چهار
1 اتاق یک تختی 12,030,000 9,624,000 7,218,000 4,812,000
2 اتاق دو تختی 9,356,000 7,485,000 5,614,000 3,742,000
3 اتاق سه تختی و بیشتر  6,683,000 5,346,000 4,010,000 2,673,000
4 هزینه همراه 1,336,000 1,069,000 802,000 534,000
5 بخش نوزادان سالم 4,679,000 3,743,000 2,807,000 1,872,000
6 بخش نوزادان بیماران سطح دوم  6,683,000 5,346,000 4,010,000 2,673,000
7 بخش بیماران روانی 6,683,000 5,346,000 4,010,000 2,673,000
8 بخش بیماران سوختگی 20,048,000 16,038,000 12,029,000 8,019,000
9 بخش مراقبت بینابینی (intermediate ICU) مانند بخش سکته حاد مغزی (SCU) 12,028,000 9,622,000 7,217,000 4,811,000
10 بخش مراقب‌های ویژه قلبی 15,370,000 12,296,000 9,222,000 6,148,000
11 بخش پشتیبان مراقبت‌های ویژه قبلی  12,029,000 9,623,000 7,217,000 4,812,000
12

بخش‌های مراقبت‌های وِیژه عمومی‌، کودکان، نوزادان و ریه

24,056,000 19,245,000 14,434,000 9,622,000
13 بخش‌های مراقبت‌های ویژه سوختگی 26,730,000 21,384,000 16,038,000 10,692,000

 

تبصره- به بیمارستان های درجه یک مشمول این تصویب نامه اجازه داده می شود، حداکثر تا ده درصد (10%) تخت های خود را بر اساس استانداردهای ابلاغی و آیین نامه های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته بخش های مربوط اداره نمایند.

ردیف نوع تخت درجه اعتباربخشی بیمارستان
یک دو سه چهار
1 اتاق یک تختی 21,738,000 17,391,000 13,043,000 8,695,000
2 اتاق دو تختی 16,906,000 13,525,000 10,144,000 6,762,000
3 اتاق سه تختی و بیشتر  12,076,000 9,660,000 7,246,000 8,830,000
4 هزینه همراه 2,414,000 1,932,000 1,449,000 965,000
5 بخش نوزادان سالم 8,455,000 6,764,000 5,072,000 3,383,000
6 بخش نوزادان بیماران سطح دوم  12,076,000 9,660,000 7,246,000 4,830,000
7 بخش بیماران روانی 12,076,000 9,660,000 7,246,000 4,830,000
8 بخش بیماران سوختگی 36,227,000 28,981,000 21,736,000 14,490,000
9 بخش مراقبت بینابینی (intermediate ICU) مانند بخش سکته حاد مغزی (SCU) 27,774,000 22,219,000 16,664,000 11,109,000
10 بخش مراقب‌های ویژه قلبی 27,774,000 22,219,000 16,664,000 11,109,000
11 بخش پشتیبان مراقبت‌های ویژه قبلی  21,736,000 17,389,000 13,041,000 8,695,000
12

بخش‌های مراقبت‌های وِیژه عمومی‌، کودکان، نوزادان و ریه

43,469,000 34,776,000 26,082,000 17,387,000
13 بخش‌های مراقبت‌های ویژه سوختگی 48,301,000 38,641,000 28,981,000 19,320,000

 

تبصره- به بیمارستان های درجه یک مشمول این تصویب نامه اجازه داده می شود، حداکثر تا ده درصد (10%) تخت های خود را بر اساس استانداردهای ابلاغی و آیین نامه های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته بخش های مربوط اداره نمایند.

تعرفه خدمات اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر در بخش خصوصی

 
کد ملی نوع خدمت دوره درمان مبلغ (ارقام به ریال)
950000 درمان نگهدارنده با متادون (MMT)، (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه 1,553,000
950005 درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم (OPT) با روان درمانی (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه 2,277,000
950010 درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم (OPT) بدون روان درمانی (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه 1,280,0000
950015 درمان BMT (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه 1,392,000
950020 سم زدایی با بوپرنورفین (با احتساب هزینه دارو) 8-21 روزه 2,268,000
950025 سم زدایی با کلونیدین (بدون احتساب هزینه دارو) 7-10 روزه 1,647,000
950030 درمان نگهدارنده با نالتروکسون (بدون احتساب هزینه دارو) یک ماهه 776,000
950035 مداخلات روان شناختی فردی (برمبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه حداقل 45 دقیقه یک جلسه 356,000
950040 مداخلات روان شناختی گروهی (بر مبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه تا یک ساعت (به ازای هر نفر) یک جلسه 108,000
کد ملی نوع خدمت دوره درمان مبلغ (ارقام به ریال)
950000 درمان نگهدارنده با متادون (MMT)، (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه 1,۷۸۶,000
950005 درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم (OPT) با روان درمانی (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه 2,۰۲۳,000
950010 درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم (OPT) بدون روان درمانی (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه ۸۷۲,0000
950015 درمان BMT (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه ۹۵۳,000
950020 سم زدایی با بوپرنورفین (با احتساب هزینه دارو) 8-21 روزه 2,۳۲۴,000
950025 سم زدایی با کلونیدین (بدون احتساب هزینه دارو) 7-10 روزه 1,۸۹۴,000
950030 درمان نگهدارنده با نالتروکسون (بدون احتساب هزینه دارو) یک ماهه ۸۹۲,000
950035 مداخلات روان شناختی فردی (برمبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه حداقل 45 دقیقه یک جلسه ۴۰۹,000
950040 مداخلات روان شناختی گروهی (بر مبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه تا یک ساعت (به ازای هر نفر) یک جلسه ۱۲۴,000

 

 

تبصره 1- سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه معادل هفتاد درصد (70%) تعرفه مصوب بخش دولتی می باشد.

تبصره 2- بر اساس آیین نامه اجرایی درمان و کاهش اعتیاد معتادان بی بضاعت موضوع تبصره (2) اصلاحی ماده (15) قانون مبارزه با مواد مخدر- مصوب 1389- مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر، سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه در خصوص معتادان بی بضاعت و کودکان معتاد، معادل نود درصد (90%) تعرفه بخش دولتی می باشد.

تبصره 3- هزینه دارو طبق نرخ مصوب سازمان غذا و دارو براساس صورتحساب (فاکتور) خرید و متناسب با قوانین پوشش بیمه ای از بیمه و بیمار دریافت می گردد. سقف دوز تحت پوشش بیمه برای داروی دریافتی بوپرونورفین (6) میلی گرم و داروی تنتور ایپوم (17) سی سی به ازای هر بیمار در روز می باشد. این پوشش صرفاً جهت درمان اختلالات مصرف مواد می باشد.

کد ملی نوع خدمت دوره درمان مبلغ (ارقام به ریال)
950000 درمان نگهدارنده با متادون (MMT)، (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه 2,545,000
950005 درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم (OPT) با روان درمانی (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه 2,883,000
950010 درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم (OPT) بدون روان درمانی (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه 1,243,000
950015 درمان BMT (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه 3,358,000
950020 سم زدایی با بوپرنورفین (با احتساب هزینه دارو) 8-21 روزه 3,312,000
950025 سم زدایی با کلونیدین (بدون احتساب هزینه دارو) 7-10 روزه 2,699,000
950030 درمان نگهدارنده با نالتروکسون (بدون احتساب هزینه دارو) یک ماهه 1,271,000
950035 مداخلات روان شناختی فردی (برمبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه حداقل 45 دقیقه یک جلسه 583,000
950040 مداخلات روان شناختی گروهی (بر مبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه تا یک ساعت (به ازای هر نفر) یک جلسه 177,000

 

 

تبصره 1- سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه معادل هفتاد درصد (70%) تعرفه مصوب بخش دولتی می باشد.

تبصره 2- بر اساس آیین نامه اجرایی درمان و کاهش آسیب ا معتادان بی بضاعت موضوع تبصره (2) اصلاحی ماده (15) قانون مبارزه با مواد مخدر- مصوب 1396- مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر، سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه در خصوص معتادان بی بضاعت و کودکان معتاد، معادل نود درصد (90%) تعرفه بخش دولتی می باشد.

تبصره 3- هزینه دارو طبق نرخ مصوب سازمان غذا و دارو براساس صورتحساب (فاکتور) خرید و متناسب با قوانین پوشش بیمه ای از بیمه و بیمار دریافت می گردد. سقف دوز تحت پوشش بیمه برای داروی دریافتی بوپرونورفین (6) میلی گرم و داروی تنتور ایپوم (17) سی سی به ازای هر بیمار در روز می باشد. این پوشش صرفاً جهت درمان اختلالات مصرف مواد می باشد.

تعرفه مراکز اجتماع درمان مدار(TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان مدت) در بخش خصوصی

 
کد ملی عنوان مبلغ
ماهانه روزانه
950050 هزینه فعالیت و ارایه خدمات درمان مراکز اجتماع درمان مدار TC (با ظرفیت ۳۰ نفر مقیم) 12,809,000 427,000
950055 هزینه فعالیت و ارایه خدمات درمانی مراکز اقامتی میان مدت درمان وابستگی به مواد با ظرفیت 60 نفر برای یک دوره 30 روزه 7,398,000 247,000
کد ملی عنوان مبلغ
ماهانه روزانه
950050 هزینه فعالیت و ارایه خدمات درمان مراکز اجتماع درمان مدار TC (با ظرفیت ۳۰ نفر مقیم) 1۸,۰۴۴,000 ۶۰۱,000
950055 هزینه فعالیت و ارایه خدمات درمانی مراکز اقامتی میان مدت درمان وابستگی به مواد با ظرفیت 60 نفر برای یک دوره 30 روزه ۱۰,۴۱۹,000 ۳47,000

 

تبصره 1- خدمات ارایه شده در مراکز اجتماع درمان مدار (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان مدت) مشمول تعهد بیمه پایه نیست.

تبصره 2- تعرفه های مصوب درمان اعتیاد بخش دولتی در سال 1399 ملاک پرداخت هزینه های درمان اعتیاد ذیل ردیف (1602027007) سازمان بیمه سلامت ایران خواهد بود.

تبصره 3- دستورالعمل اجرایی نحوه ارایه خدمات درمانی به معتادان مواد مخدر و روانگردان به صورت سالانه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور بازنگری و ابلاغ می شود.

کد ملی عنوان مبلغ
ماهانه روزانه
950050 هزینه فعالیت و ارایه خدمات درمان مراکز اجتماع درمان مدار TC (با ظرفیت ۳۰ نفر مقیم) 25,713,000 8567,000
950055 هزینه فعالیت و ارایه خدمات درمانی مراکز اقامتی میان مدت درمان وابستگی به مواد با ظرفیت 60 نفر برای یک دوره 30 روزه 14,847,000 494,000

تعرفه خدمات پرستاری در منزل

 
ردیف کد شرح کد تعرفه (ارقام به ریال)
1 HC1005 باز کردن، برداشتن یا دو نیم کردن گچ 116,000
2 HC1006 تعویض کاتتر یا سوند مثانه (Foley) (شامل هزینه های مصرفی، سوند فولی و ست ارائه خدمت) 751,000
3 HC1007 خون گیری وریدی یک یا چند بار مثل تست تحمل گلوکز با دستور پزشک 116,000
4 HC1008 سرم تراپی در منزل 231,000
5 HC1009 تزریق داروی داخل عضله یا زیر جلدی به ازای هر تزریق 105,000
6 HC1010 تزریق داروی داخل وریدی به ازای هر تزریق 174,000
7 HC1011 تعویض پانسمان تا ۲۰ سانتی متر (هزینه مواد مصرفی به طور جداگانه قابل محاسبه می باشد) 197,000
8 HC1012 تعویض پانسمان بیش از ۲۰ سانتی متر (هزینه مواد مصرفی به طور جداگانه قابل محاسبه می باشد) 289,000
9 HC1013 ) تعویض پانسمان در بیماران دارای زخم بستر (هزینه مواد مصرفی به طور جداگانه قابل محاسبه می باشد) 347,000
10 HC1014 پانسمان در موارد سوختگی (تا ۲۵ درصد سوختگی) )هزینه مواد مصرفی به طور جداگانه قابل محاسبه می باشد) 462,000
11 HC1015 پانسمان زخم پای دیابتی 462,000
12 HC1016 دبریدمان و پانسمان زخم بستر 636,000
13 HC1017 انجام انما 462,000
14 HC1018 کشیدن بخیه تا ۱۰ گره 347,000
15 HC1019 کشیدن بخیه بیش از ۱۰ گره 520,000
16 HC1020 خارج کردن سوند ادراری یا فولی 231,000
17 HC1021 گذاشتن کاندوم شیت (کاندوم سوند) 116,000
18 HC1022 حمام بیمار در منزل 462,000
19 HC1023 فتوتراپی 405,000
20 HC1024 O2تراپی با نازال و ماسک بدون ساکشن )شامل آموزش بیمار، اتصال به تجهیزات و حداقل یک ساعت مراقبت) 347000
21 HC1025 تنظیم دستگاه مراقبت های ویژه و آموزش به بیمار 289000
22 HC1026 انجام دیالیز صفاقی توسط پرستار دوره دیده ( برای هر بیمار فقط یکبار قابل اخذ می باشد) 924000
23 HC1027 انجام همودیالیز توسط پرستار دوره دیده ( براساس دوره مورد تاییداداره کل آموزش مداوم و معاونت پرستاری وزارت بهداشت) 1155000
24 HC1028 NGT با دستور پزشک 347000
25 HC1029 گرفتن فشار خون و کنترل علائم حیاتی 116000
26 HC1030 مراقبت حرفه ای پرستاری به ازای هر ساعت برای بیمار عادی (شامل کلیه خدمات پرستاری از جمله کنترل علائم حیاتی، ویزیت، تزریقات، پانسمان و ...) برای شیفت کاری بالاتر از 6 ساعت و در صورتی که زمان ارائه خدمات کمتر از 6ساعت باشد به ازای هر خدمت محاسبه می گردد.(هیچ تعرفه دیگری علاوه بر این تعرفه قابل اخذ و محاسبه نمی باشد)(هزینه ایاب و ذهاب به صورت جداگانه قابل محاسبه نمی باشد) 162000
27 HC1031 مراقبت حرفه ای پرستاری به ازای هر ساعت برای بیمار عادی با محدودیت حرکتی و ناتوانی در انجام فعالیت های شخصی ( شامل کلیه خدمات پرستاری از جمله کنترل علائم حیاتی، ویزیت، تزریقات، پانسمان و ...) برای شیفت کاری بالاتر از 6 ساعت و در صورتی که زمان ارائه خدمات کمتر از 6ساعت باشد به ازای هر خدمت محاسبه می گردد.(هیچ تعرفه دیگری علاوه بر این تعرفه قابل اخذ و محاسبه نمی باشد)(هزینه ایاب و ذهاب به صورت جداگانه قابل محاسبه نمی باشد) 197000
28 HC1032 مراقبت حرفه ای پرستاری به ازای هر ساعت برای بیمار نیازمند مراقبت ویژه قلبی - ریوی (شامل کلیه خدمات پرستاری از جمله کنترل علائم حیاتی ، ویزیت تزریقات، پانسمان و...) برای شیفت کاری بالاتر از 6 ساعت و در صورتی که زمان ارائه خدمات کمتر از 6ساعت باشد به ازای هر خدمت محاسبه می گردد.(هیچ تعرفه دیگری علاوه بر این تعرفه قابل اخذ و محاسبه نمی باشد)(هزینه ایاب و ذهاب به صورت جداگانه قابل محاسبه نمی باشد) 231000
29 HC1033 در صورت ارائه این خدمات ، مطابق شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت توسط بهیار، 70 درصد تعرفه های مذکور قابل محاسبه است. -
30 HC1034 مراقبت های اولیه پرستاری توسط کمک پرستار به ازای هر ساعت (شامل نگهداری ، خدمات بهداشتی و نظافتی بیمار، جابجایی، استحمام ورفع نیازهای شخصی مانند غذا خوردن ، رفتن به سرویس بهداشتی و سایر موارد طبق شرح وظایف ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) (هیچ تعرفه دیگری علاوه بر این تعرفه قابل اخذ و محاسبه نمی باشد) (هزینه ایاب و ذهاب به صورت جداگانه قابل محاسبه نمی باشد). 92000
ردیف کد شرح کد تعرفه (ارقام به ریال)
1 HC1005 باز کردن، برداشتن یا دو نیم کردن گچ 1۳۳,000
2 HC1006 تعویض کاتتر یا سوند مثانه (Foley) (شامل هزینه های مصرفی، سوند فولی و ست ارائه خدمت) ۸۶۴,000
3 HC1007 خون گیری وریدی یک یا چند بار مثل تست تحمل گلوکز با دستور پزشک ۱۳۳,000
4 HC1008 سرم تراپی در منزل 2۶۶,000
5 HC1009 تزریق داروی داخل عضله یا زیر جلدی به ازای هر تزریق 1۲۱,000
6 HC1010 تزریق داروی داخل وریدی به ازای هر تزریق ۲۰۰,000
7 HC1011 تعویض پانسمان تا ۲۰ سانتی متر (هزینه مواد مصرفی به طور جداگانه قابل محاسبه می باشد) ۲۲۷,000
8 HC1012 تعویض پانسمان بیش از ۲۰ سانتی متر (هزینه مواد مصرفی به طور جداگانه قابل محاسبه می باشد) ۳۳۲,000
9 HC1013 ) تعویض پانسمان در بیماران دارای زخم بستر (هزینه مواد مصرفی به طور جداگانه قابل محاسبه می باشد) ۳۹۹,000
10 HC1014 پانسمان در موارد سوختگی (تا ۲۵ درصد سوختگی) )هزینه مواد مصرفی به طور جداگانه قابل محاسبه می باشد) ۵۳۱,000
11 HC1015 پانسمان زخم پای دیابتی ۵۳۱,000
12 HC1016 دبریدمان و پانسمان زخم بستر ۷۳۱,000
13 HC1017 انجام انما ۵۳۱,000
14 HC1018 کشیدن بخیه تا ۱۰ گره ۳۹۹,000
15 HC1019 کشیدن بخیه بیش از ۱۰ گره ۵۹۸,000
16 HC1020 خارج کردن سوند ادراری یا فولی ۲۶۶,000
17 HC1021 گذاشتن کاندوم شیت (کاندوم سوند) 1۳۳,000
18 HC1022 حمام بیمار در منزل ۵۳۱,000
19 HC1023 فتوتراپی 4۶۶,000
20 HC1024 O2تراپی با نازال و ماسک بدون ساکشن )شامل آموزش بیمار، اتصال به تجهیزات و حداقل یک ساعت مراقبت) 3۹۹000
21 HC1025 تنظیم دستگاه مراقبت های ویژه و آموزش به بیمار ۳۲۲000
22 HC1026 انجام دیالیز صفاقی توسط پرستار دوره دیده ( برای هر بیمار فقط یکبار قابل اخذ می باشد) ۱۰۶۳000
23 HC1027 انجام همودیالیز توسط پرستار دوره دیده ( براساس دوره مورد تاییداداره کل آموزش مداوم و معاونت پرستاری وزارت بهداشت) 1۳۲۸000
24 HC1028 NGT با دستور پزشک 3۹۹000
25 HC1029 گرفتن فشار خون و کنترل علائم حیاتی 1۳۳000
26 HC1030 مراقبت حرفه ای پرستاری به ازای هر ساعت برای بیمار عادی (شامل کلیه خدمات پرستاری از جمله کنترل علائم حیاتی، ویزیت، تزریقات، پانسمان و ...) برای شیفت کاری بالاتر از 6 ساعت و در صورتی که زمان ارائه خدمات کمتر از 6ساعت باشد به ازای هر خدمت محاسبه می گردد.(هیچ تعرفه دیگری علاوه بر این تعرفه قابل اخذ و محاسبه نمی باشد)(هزینه ایاب و ذهاب به صورت جداگانه قابل محاسبه نمی باشد) 1۸۶000
27 HC1031 مراقبت حرفه ای پرستاری به ازای هر ساعت برای بیمار عادی با محدودیت حرکتی و ناتوانی در انجام فعالیت های شخصی ( شامل کلیه خدمات پرستاری از جمله کنترل علائم حیاتی، ویزیت، تزریقات، پانسمان و ...) برای شیفت کاری بالاتر از 6 ساعت و در صورتی که زمان ارائه خدمات کمتر از 6ساعت باشد به ازای هر خدمت محاسبه می گردد.(هیچ تعرفه دیگری علاوه بر این تعرفه قابل اخذ و محاسبه نمی باشد)(هزینه ایاب و ذهاب به صورت جداگانه قابل محاسبه نمی باشد) ۲۲۷000
28 HC1032 مراقبت حرفه ای پرستاری به ازای هر ساعت برای بیمار نیازمند مراقبت ویژه قلبی - ریوی (شامل کلیه خدمات پرستاری از جمله کنترل علائم حیاتی ، ویزیت تزریقات، پانسمان و...) برای شیفت کاری بالاتر از 6 ساعت و در صورتی که زمان ارائه خدمات کمتر از 6ساعت باشد به ازای هر خدمت محاسبه می گردد.(هیچ تعرفه دیگری علاوه بر این تعرفه قابل اخذ و محاسبه نمی باشد)(هزینه ایاب و ذهاب به صورت جداگانه قابل محاسبه نمی باشد) 2۶۶000
29 HC1033 در صورت ارائه این خدمات ، مطابق شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت توسط بهیار، 70 درصد تعرفه های مذکور قابل محاسبه است. -
30 HC1034 مراقبت های اولیه پرستاری توسط کمک پرستار به ازای هر ساعت (شامل نگهداری ، خدمات بهداشتی و نظافتی بیمار، جابجایی، استحمام ورفع نیازهای شخصی مانند غذا خوردن ، رفتن به سرویس بهداشتی و سایر موارد طبق شرح وظایف ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) (هیچ تعرفه دیگری علاوه بر این تعرفه قابل اخذ و محاسبه نمی باشد) (هزینه ایاب و ذهاب به صورت جداگانه قابل محاسبه نمی باشد). ۱۰۶000
ردیف کد شرح کد تعرفه (ارقام به ریال)
1 HC1005 باز کردن، برداشتن یا دو نیم کردن گچ 190,000
2 HC1006 تعویض کاتتر یا سوند مثانه (Foley) (شامل هزینه های مصرفی، سوند فولی و ست ارائه خدمت) 1,231,000
3 HC1007 خون گیری وریدی یک یا چند بار مثل تست تحمل گلوکز با دستور پزشک 190,000
4 HC1008 سرم تراپی در منزل 379,000
5 HC1009 تزریق داروی داخل عضله یا زیر جلدی به ازای هر تزریق 172,000
6 HC1010 تزریق داروی داخل وریدی به ازای هر تزریق 285,000
7 HC1011 تعویض پانسمان تا ۲۰ سانتی متر (هزینه مواد مصرفی به طور جداگانه قابل محاسبه می باشد) 323,000
8 HC1012 تعویض پانسمان بیش از ۲۰ سانتی متر (هزینه مواد مصرفی به طور جداگانه قابل محاسبه می باشد) 473,000
9 HC1013 ) تعویض پانسمان در بیماران دارای زخم بستر (هزینه مواد مصرفی به طور جداگانه قابل محاسبه می باشد) 569,000
10 HC1014 پانسمان در موارد سوختگی (تا ۲۵ درصد سوختگی) )هزینه مواد مصرفی به طور جداگانه قابل محاسبه می باشد) 757,000
11 HC1015 پانسمان زخم پای دیابتی 757,000
12 HC1016 دبریدمان و پانسمان زخم بستر 1,042,000
13 HC1017 انجام انما 757,000
14 HC1018 کشیدن بخیه تا ۱۰ گره 569,000
15 HC1019 کشیدن بخیه بیش از ۱۰ گره 825,000
16 HC1020 خارج کردن سوند ادراری یا فولی 379,000
17 HC1021 گذاشتن کاندوم شیت (کاندوم سوند) 190,000
18 HC1022 حمام بیمار در منزل 757,000
19 HC1023 فتوتراپی 664,000
20 HC1024 O2تراپی با نازال و ماسک بدون ساکشن )شامل آموزش بیمار، اتصال به تجهیزات و حداقل یک ساعت مراقبت) 569,000
21 HC1025 تنظیم دستگاه مراقبت های ویژه و آموزش به بیمار 473,000
22 HC1026 انجام دیالیز صفاقی توسط پرستار دوره دیده ( برای هر بیمار فقط یکبار قابل اخذ می باشد) 1,515,000
23 HC1027 انجام همودیالیز توسط پرستار دوره دیده ( براساس دوره مورد تاییداداره کل آموزش مداوم و معاونت پرستاری وزارت بهداشت) 1,893,000
24 HC1028 NGT با دستور پزشک 569,000
25 HC1029 گرفتن فشار خون و کنترل علائم حیاتی 190,000
26 HC1030 مراقبت حرفه ای پرستاری به ازای هر ساعت برای بیمار عادی (شامل کلیه خدمات پرستاری از جمله کنترل علائم حیاتی، ویزیت، تزریقات، پانسمان و ...) برای شیفت کاری بالاتر از 6 ساعت و در صورتی که زمان ارائه خدمات کمتر از 6ساعت باشد به ازای هر خدمت محاسبه می گردد.(هیچ تعرفه دیگری علاوه بر این تعرفه قابل اخذ و محاسبه نمی باشد)(هزینه ایاب و ذهاب به صورت جداگانه قابل محاسبه نمی باشد) 265,000
27 HC1031 مراقبت حرفه ای پرستاری به ازای هر ساعت برای بیمار عادی با محدودیت حرکتی و ناتوانی در انجام فعالیت های شخصی ( شامل کلیه خدمات پرستاری از جمله کنترل علائم حیاتی، ویزیت، تزریقات، پانسمان و ...) برای شیفت کاری بالاتر از 6 ساعت و در صورتی که زمان ارائه خدمات کمتر از 6ساعت باشد به ازای هر خدمت محاسبه می گردد.(هیچ تعرفه دیگری علاوه بر این تعرفه قابل اخذ و محاسبه نمی باشد)(هزینه ایاب و ذهاب به صورت جداگانه قابل محاسبه نمی باشد) 323,000
28 HC1032 مراقبت حرفه ای پرستاری به ازای هر ساعت برای بیمار نیازمند مراقبت ویژه قلبی - ریوی (شامل کلیه خدمات پرستاری از جمله کنترل علائم حیاتی ، ویزیت تزریقات، پانسمان و...) برای شیفت کاری بالاتر از 6 ساعت و در صورتی که زمان ارائه خدمات کمتر از 6ساعت باشد به ازای هر خدمت محاسبه می گردد.(هیچ تعرفه دیگری علاوه بر این تعرفه قابل اخذ و محاسبه نمی باشد)(هزینه ایاب و ذهاب به صورت جداگانه قابل محاسبه نمی باشد) 379,000
29 HC1033 در صورت ارائه این خدمات ، مطابق شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت توسط بهیار، 70 درصد تعرفه های مذکور قابل محاسبه است. -
30 HC1034 مراقبت های اولیه پرستاری توسط کمک پرستار به ازای هر ساعت (شامل نگهداری ، خدمات بهداشتی و نظافتی بیمار، جابجایی، استحمام ورفع نیازهای شخصی مانند غذا خوردن ، رفتن به سرویس بهداشتی و سایر موارد طبق شرح وظایف ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) (هیچ تعرفه دیگری علاوه بر این تعرفه قابل اخذ و محاسبه نمی باشد) (هزینه ایاب و ذهاب به صورت جداگانه قابل محاسبه نمی باشد). 151,000

دانلود