جستجو
Menu

ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی

 
ردیف شرح خدمت تعرفه/ریال
1 پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار ۰۰۰ر۲۷۰
2 پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD) ۰۰۰ر۴۱۰
3 پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشيپ) و متخصص روان پزشکی ۰۰۰ر۵۲۰
4 پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشيپ) روان پزشکی ۰۰۰ر۵۹۰
5 کارشناس ارشد پروانه دار ۰۰۰ر۲۲۰
6 کارشناس پروانه دار ۰۰۰ر۱۹۰

سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش خصوصی

 
ردیف نوع تخت درجه اعتباربخشی بیمارستان
یک دو سه چهار
1 اتاق یک تختی 9,624,000 7,699,000 5,774,000 3,850,000
2 اتاق دو تختی 7,485,000 5,988,000 4,491,000 2,994,000
3 اتاق سه تختی و بیشتر 5,346,000 4,277,000 3,208,000 2,138,000
4 هزینه همراه 1,069,000 855,000 641,000 428,000
5 بخش نوزادان سالم 3,743,000 2,994,000 2,246,000 1,497,000
6 بخش نوزادان بیمار سطح دوم 5,346,000 4,277,000 3,208,000 2,138,000
7 بخش بیماران روانی 5,346,000 4,277,000 3,208,000 2,138,000
8 بخش بیماران سوختگی 16,038,000 12,830,000 9,623,000 6,415,000
9 بخش مراقبت های ویژه قلبی 12,296,000 9,837,000 7,378,000 4,918,000
10 بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی 9,623,000 7,698,000 5,774,000 3,849,000
11 بخش های مراقبت های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه 19,245,000 15,396,000 11,547,000 7,698,000
12 بخش های مراقبت های ویژه سوختگی 21,384,000 17,107,000 12,830,000 8,554,000

تعرفه خدمات اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر در بخش خصوصی

 
کد ملی نوع خدمت دوره درمان مبلغ (ارقام به ریال)
950000 درمان نگهدارنده با متادون (MMT)، (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه 1,553,000
950005 درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم (OPT) با روان درمانی (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه 2,277,000
950010 درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم (OPT) بدون روان درمانی (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه 1,280,0000
950015 درمان BMT (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه 1,392,000
950020 سم زدایی با بوپرنورفین (با احتساب هزینه دارو) 8-21 روزه 2,268,000
950025 سم زدایی با کلونیدین (بدون احتساب هزینه دارو) 7-10 روزه 1,647,000
950030 درمان نگهدارنده با نالتروکسون (بدون احتساب هزینه دارو) یک ماهه 776,000
950035 مداخلات روان شناختی فردی (برمبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه حداقل 45 دقیقه یک جلسه 356,000
950040 مداخلات روان شناختی گروهی (بر مبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه تا یک ساعت (به ازای هر نفر) یک جلسه 108,000

تعرفه مراکز اجتماع درمان مدار(TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان مدت) در بخش خصوصی

 
کد ملی عنوان مبلغ
ماهانه روزانه
950050 هزینه فعالیت و ارایه خدمات درمان مراکز اجتماع درمان مدار TC (با ظرفیت ۳۰ نفر مقیم) 12,809,000 427,000
950055 هزینه فعالیت و ارایه خدمات درمانی مراکز اقامتی میان مدت درمان وابستگی به مواد با ظرفیت 60 نفر برای یک دوره 30 روزه 7,398,000 247,000

تعرفه خدمات پرستاری در منزل

 
ردیف کد شرح کد تعرفه (ارقام به ریال)
1 HC1005 باز کردن، برداشتن یا دو نیم کردن گچ 116,000
2 HC1006 تعویض کاتتر یا سوند مثانه (Foley) (شامل هزینه های مصرفی، سوند فولی و ست ارائه خدمت) 751,000
3 HC1007 خون گیری وریدی یک یا چند بار مثل تست تحمل گلوکز با دستور پزشک 116,000
4 HC1008 سرم تراپی در منزل 231,000
5 HC1009 تزریق داروی داخل عضله یا زیر جلدی به ازای هر تزریق 105,000
6 HC1010 تزریق داروی داخل وریدی به ازای هر تزریق 174,000
7 HC1011 تعویض پانسمان تا ۲۰ سانتی متر (هزینه مواد مصرفی به طور جداگانه قابل محاسبه می باشد) 197,000
8 HC1012 تعویض پانسمان بیش از ۲۰ سانتی متر (هزینه مواد مصرفی به طور جداگانه قابل محاسبه می باشد) 289,000
9 HC1013 ) تعویض پانسمان در بیماران دارای زخم بستر (هزینه مواد مصرفی به طور جداگانه قابل محاسبه می باشد) 347,000
10 HC1014 پانسمان در موارد سوختگی (تا ۲۵ درصد سوختگی) )هزینه مواد مصرفی به طور جداگانه قابل محاسبه می باشد) 462,000
11 HC1015 پانسمان زخم پای دیابتی 462,000
12 HC1016 دبریدمان و پانسمان زخم بستر 636,000
13 HC1017 انجام انما 462,000
14 HC1018 کشیدن بخیه تا ۱۰ گره 347,000
15 HC1019 کشیدن بخیه بیش از ۱۰ گره 520,000
16 HC1020 خارج کردن سوند ادراری یا فولی 231,000
17 HC1021 گذاشتن کاندوم شیت (کاندوم سوند) 116,000
18 HC1022 حمام بیمار در منزل 462,000
19 HC1023 فتوتراپی 405,000
20 HC1024 O2تراپی با نازال و ماسک بدون ساکشن )شامل آموزش بیمار، اتصال به تجهیزات و حداقل یک ساعت مراقبت) 347000
21 HC1025 تنظیم دستگاه مراقبت های ویژه و آموزش به بیمار 289000
22 HC1026 انجام دیالیز صفاقی توسط پرستار دوره دیده ( برای هر بیمار فقط یکبار قابل اخذ می باشد) 924000
23 HC1027 انجام همودیالیز توسط پرستار دوره دیده ( براساس دوره مورد تاییداداره کل آموزش مداوم و معاونت پرستاری وزارت بهداشت) 1155000
24 HC1028 NGT با دستور پزشک 347000
25 HC1029 گرفتن فشار خون و کنترل علائم حیاتی 116000
26 HC1030 مراقبت حرفه ای پرستاری به ازای هر ساعت برای بیمار عادی (شامل کلیه خدمات پرستاری از جمله کنترل علائم حیاتی، ویزیت، تزریقات، پانسمان و ...) برای شیفت کاری بالاتر از 6 ساعت و در صورتی که زمان ارائه خدمات کمتر از 6ساعت باشد به ازای هر خدمت محاسبه می گردد.(هیچ تعرفه دیگری علاوه بر این تعرفه قابل اخذ و محاسبه نمی باشد)(هزینه ایاب و ذهاب به صورت جداگانه قابل محاسبه نمی باشد) 162000
27 HC1031 مراقبت حرفه ای پرستاری به ازای هر ساعت برای بیمار عادی با محدودیت حرکتی و ناتوانی در انجام فعالیت های شخصی ( شامل کلیه خدمات پرستاری از جمله کنترل علائم حیاتی، ویزیت، تزریقات، پانسمان و ...) برای شیفت کاری بالاتر از 6 ساعت و در صورتی که زمان ارائه خدمات کمتر از 6ساعت باشد به ازای هر خدمت محاسبه می گردد.(هیچ تعرفه دیگری علاوه بر این تعرفه قابل اخذ و محاسبه نمی باشد)(هزینه ایاب و ذهاب به صورت جداگانه قابل محاسبه نمی باشد) 197000
28 HC1032 مراقبت حرفه ای پرستاری به ازای هر ساعت برای بیمار نیازمند مراقبت ویژه قلبی - ریوی (شامل کلیه خدمات پرستاری از جمله کنترل علائم حیاتی ، ویزیت تزریقات، پانسمان و...) برای شیفت کاری بالاتر از 6 ساعت و در صورتی که زمان ارائه خدمات کمتر از 6ساعت باشد به ازای هر خدمت محاسبه می گردد.(هیچ تعرفه دیگری علاوه بر این تعرفه قابل اخذ و محاسبه نمی باشد)(هزینه ایاب و ذهاب به صورت جداگانه قابل محاسبه نمی باشد) 231000
29 HC1033 در صورت ارائه این خدمات ، مطابق شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت توسط بهیار، 70 درصد تعرفه های مذکور قابل محاسبه است. -
30 HC1034 مراقبت های اولیه پرستاری توسط کمک پرستار به ازای هر ساعت (شامل نگهداری ، خدمات بهداشتی و نظافتی بیمار، جابجایی، استحمام ورفع نیازهای شخصی مانند غذا خوردن ، رفتن به سرویس بهداشتی و سایر موارد طبق شرح وظایف ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) (هیچ تعرفه دیگری علاوه بر این تعرفه قابل اخذ و محاسبه نمی باشد) (هزینه ایاب و ذهاب به صورت جداگانه قابل محاسبه نمی باشد). 92000

دانلود

98