بروزرسانی : 1400/07/27 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی

 
ردیف شرح خدمت تعرفه/ریال
1 پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه(PhD) پروانه دار 168,000
2 پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتریاتخصصی در علوم پایه (MD-PhD) 278,000
3 پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روانپزشکی 337,000
4 پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روانپزشکی 384,000
5 کارشناس ارشد پروانه دار 145,000
6 کارشناس پروانه دار 126,000


تبصره ۱- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوطه در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره ۲- کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد، یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره ۳- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

ردیف شرح خدمت تعرفه/ریال
1 پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه(PhD) پروانه دار 197,000
2 پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتریاتخصصی در علوم پایه (MD-PhD) 325,000
3 پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) 394,000
4 پزشکان متخصص روانپزشکی 414,000
5 پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روانپزشکی 472,000
6 کارشناس ارشد پروانه دار 170,000
7 کارشناس پروانه دار 147,000

 

تبصره 1- تعرفه معاینه (ویزیت) پزشکان متخصص، فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان، برای گروه سنی زیر (5) سال، پانزده درصد (15%) بالاتر از تعرفه معاینه (ویزیت) تعیین شده در ردیف های (2) و (3) جدول این بند، قابل پرداخت است. اجرای این تبصره صرفاً در قالب نسخه نویسی الکترونیک امکانپذیر است. تا زمان اجرای نسخه نویسی الکترونیک تعرفه بر اساس ردیف های (2) و (3) جدول این بند قابل اخذ می باشد. 

تبصره 2- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوطه در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره 3- کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد، یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره 4- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

ردیف شرح خدمت (تعرفه/ریال)در صورت عدم اجرای نسخه الکترونیک (تعرفه/ریال)در برنامه نسخه الکترونیک سلامت
1 پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه(PhD) پروانه دار 217,000 256,000
2 پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD)پزشکان، متخصص کودکان ونوزادان برای معاینه گروه سنی هفت وبالای هفت سال 358,000 423,000
3 پزشکان، متخصص کودکان ونوزادان برای معاینه(ویزیت) گروه سنی زیر هفت سال 430,000 507,600
4 پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)وپزشکان فوق تخصص،دوره تکمیلی تخصصی(فلوشیپ)کودکان ونوزادان برای معاینه گروه سنی هفت و بالای هفت سال 433,000 512,000
5 پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان ونوزادان برای معاینه گروه سنی زیر هفت سال 520,000 614,000
6 پزشکان متخصص روانپزشکی 455,000 538,000
7 پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روانپزشکی 519,000 614,000
8 کارشناس ارشد پروانه دار 187,000 221,000
9 کارشناس پروانه دار 162,000 191,000

 

تبصره 1- کلیه ارایه کنندگان خدمات سلامت در بخش عمومی غیر دولتی مکلف به نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک خواهند بود.سازمان نظام پزشکی با همکاری سایر اعضای شورای عالی بیمه سلامت کشور،شرایط لازم جهت استقرار نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک را فراهم خواهد نمود. 

تبصره 2- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوطه در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره 3- کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد، یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره 4- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی

 

1- ضريب ریالی ارزش نسبی خدمات دندان پزشکی معادل نه هزار و پانصد (۵۰۰, ۹) ریال محاسبه می شود.

۲- ضرایب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و دویست و شش هزار (۰۰۰ ,۲۰۶) ریال محاسبه می شود.

3- ضرایب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل دویست و چهل و چهار هزار ( 244,000) ریال محاسبه می شود.

۴- ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یکصد و پنجاه و یک هزار (۰۰۰ ,ا۱۵) ریال محاسبه می شود.

۵- ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یکصد و هفتاد و نه هزار (179,۰۰۰) ریال محاسبه می شود.

1- ضريب ریالی ارزش نسبی خدمات دندان پزشکی معادل ده هزار و نهصد (9۰۰, 10) ریال محاسبه می شود.

۲- ضرایب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و دویست و چهل و یک هزار (۰۰۰ ,241) ریال محاسبه می شود.

3- ضرایب ریالی جزء حرفه ای خدمات دندانپزشکس معادل سیصدوبیست و نه هزار ( 329,000) ریال محاسبه می شود.

۴- ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یکصد و هفتاد و هفت هزار (۰۰۰ ,177) ریال محاسبه می شود.

۵- ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و شش هزار (206,۰۰۰) ریال محاسبه می شود.

1- ضرايب ریالی جزءحرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر مبنای کای واحدو معادل سیصدو هجده هزار ریال (318,000) ریال محاسبه می شود.

۲- ضرایب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#)مشخص شده اند و کد های (7)و(8)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند،برمبنای کای واحد ومعادل دویست و سی وچهار هزار (۰۰۰ ,234)ریال محاسبه می شود.

3- ضرایب ریالی جزء حرفه ای خدمات دندانپزشکی معادل سیصدو بیست ونه هزار (329,000) ریال محاسبه می شود.

۴- ضریب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر مبنای کای واحد و معادل سیصدو شصت و پنج هزار (000 ,365) ریال محاسبه می شود.

۵- ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و هشتادوچهار هزار (284,۰۰۰) ریال محاسبه می شود.

6- ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی معادل سیصدوسی ونه هزار (339,۰۰۰) ریال محاسبه می شود.

7- ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی معادل یکصدو هشاد ویک هزار (181,۰۰۰) ریال محاسبه می شود.

سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان ها بخش عمومی غیر دولتی

 
ردیف نوع تخت درجه اعتباربخشی بیمارستان
یک دو سه چهار
1 اتاق یک تختی 4745000 3796000 2847000 1898000
2 اتاق دو تختی 3690000 2952000 2214000 1476000
3 اتاق سه تختی و بیشتر 2636000 2109000 1582000 1054000
4 هزینه همراه 527000 422000 316000 211000
5 بخش نوزادان سالم 1582000 1266000 949000 633000
6 بخش نوزادان بیمار سطح دوم 2,108,000 1,686,000 1,265,000 843,000
7 بخش بیماران روانی 2636000 2109000 1582000 1054000
8 بخش بیماران سوختگی 7908000 6326000 4745000 3163000
9 بخش مراقبت های ویژه قلبی 6063000 4850000 3638000 2425000
10 بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی 4745000 3796000 2847000 1898000
12 بخش های مراقبت های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه 10544000 8435000 6326000 4218000
13 بخش های مراقبت های ویژه سوختگی 11862000 9490000 7117000 4745000
ردیف نوع تخت درجه اعتباربخشی بیمارستان
یک دو سه چهار
1 اتاق یک تختی 5362000 4289000 3217000 2145000
2 اتاق دو تختی 4170000 3336000 2502000 1668000
3 اتاق سه تختی و بیشتر 2979000 2383000 1788000 1191000
4 هزینه همراه 595000 477000 357000 238000
5 بخش نوزادان سالم 1788000 1431000 1072000 715000
6 بخش نوزادان بیمار سطح دوم 2,382,000 1,905,000 1,429,000 953,000
7 بخش بیماران روانی 2979000 2383000 1788000 1191000
8 بخش بیماران سوختگی 8936000 7148000 5362000 3574000
9 بخش مراقبت بینابینی (intermediate ICU) مانند بخش سکته حاد مغزی (SCU) 5957000 4766000 3574000 2383000
10 بخش مراقبت های ویژه قلبی 6851000 5480000 4111000 2740000
11 بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی 5362000 4289000 3217000 2145000
12 بخش های مراقبت های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه 11915000 9532000 7148000 4766000
13 بخش های مراقبت های ویژه سوختگی 13404000 10724000 8042000 5362000
ردیف نوع تخت درجه اعتباربخشی بیمارستان
یک دو سه چهار
1 اتاق یک تختی 6,810,000 5,447,000 4,086,000 2,724,000
2 اتاق دو تختی 5,296,000 4,237,000 3,178,000 2,118,000
3 اتاق سه تختی و بیشتر 3,783,000 3,026,000 2,271,000 1,513,000
4 هزینه همراه 756,000 606,000 453,000 302,000
5 بخش نوزادان سالم 2,271,000 1,817,000 1,361,000 908,000
6 بخش نوزادان بیمار سطح دوم 3,783,000 3,026,000 2,271,000 1,513,000
7 بخش بیماران روانی 3,783,000 3,026,000 2,271,000 1,513,000
8 بخش بیماران سوختگی 11,349,000 9,07,8000 6,810,000 4,539,000
9 بخش مراقبت بینابینی (intermediate ICU) مانند بخش سکته حاد مغزی (SCU) 8,701,000 6,960,000 5,221,000 3,480,000
10 بخش مراقبت های ویژه قلبی 8,701,000 6,960,000 5,221,000 3,480,000
11 بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی 6,810,000 5,447,000 4,086,000 2,724,000
12 بخش های مراقبت های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه 15,132,000 12,106,000 9,078,000 6,053,000
13 بخش های مراقبت های ویژه سوختگی 17,023,000 13,619,000 10,213,000 6,810,000

سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی

 

2-سهم سازمان های بیمه گر پایه از جمله سازمان تامین اجتماعی در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش عمومی غیر دولتی در سال 1398 به شرح زیر تعیین می شود:

الف - معادل نود درصد (۹۰٪) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری

ب- معادل هفتاد درصد (۷۰٪) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت

 

 

2-سهم سازمان های بیمه گر پایه از جمله سازمان تامین اجتماعی در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش عمومی غیر دولتی در سال 1399 به شرح زیر تعیین می شود:

الف - معادل نود درصد (۹۰٪) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری

ب- معادل هفتاد درصد (۷۰٪) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت

 

 

2-سهم سازمان های بیمه گر پایه از جمله سازمان تامین اجتماعی در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش عمومی غیر دولتی در سال 1400 به شرح زیر تعیین می شود:

الف - معادل نود درصد (۹۰٪) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری

ب- معادل هفتاد درصد (۷۰٪) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت

 

 

تعرفه اعتیاد و سوء مصرف مواد

 

ت - تعرفه خدمات اعتیاد و سوء مصرف مواد در مراکز عمومی غیردولتی معادل بخش دولتی، تعیین می شود.

 

 

 

ت - تعرفه خدمات اعتیاد و سوء مصرف مواد در مراکز عمومی غیردولتی معادل بخش دولتی، تعیین می شود.

 

 

 

سایر

 
 

 

3- ارزش های نسبی پایه بیهوشی در کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت جمهوری اسلامی ایران، مطابق ویرایش اول کتاب مذکور موضوع تصویب نامه شماره 74450/ت0982ه مورخ 1393/7/1 و اصلاح بعدی آن موضوع اصلاحیه شماره 153430/51700 مورخ 1394/11/21 محاسبه و اعمال می گردد. جزییات پایه ارزش نسبی بیهوشی توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور جهت اجرا ابلاغ می گردد.

4- خدمات روان درمانی فردی و گروهی در کدهای (900050) تا (900096) کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، توسط روانپزشک و روانشناس بالینی در بیمارستان بر اساس استاندارد ابلاغی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ارایه می باشد.

 

 

 

 

3- ارزش های نسبی پایه بیهوشی در کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت جمهوری اسلامی ایران، مطابق ویرایش اول کتاب مذکور موضوع تصویب نامه شماره 74450/ت0982ه مورخ 1393/7/1 و اصلاح بعدی آن موضوع اصلاحیه شماره 153430/51700 مورخ 1394/11/21 محاسبه و اعمال می گردد. جزییات پایه ارزش نسبی بیهوشی توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور جهت اجرا ابلاغ می گردد.

4- خدمات روان درمانی فردی و گروهی در کدهای (900050) تا (900096) کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، توسط روانپزشک و روانشناس بالینی در بیمارستان بر اساس استاندارد ابلاغی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ارایه می باشد.

 

 

 

تعرفه همودیالیز برای بخش عمومی غیردولتی

 
 
 
ویژگی کد کد شرح خدمت ارزش نسبی
# 900140 گلوبال-نارسایی کلیه یا مسمومیت، همودیالیز اولیه (حاد-6 جلسه اول)

17

6

11

# 900145 گلوبال-همودیالیز مزمن، یک ارزیابی به وسیله پزشک در طی جلسه ارایه خدمت

15

4

11

تبصره - ضرایب ریالی جزء حرفه ای معادل بخش دولتی و ضرایب ریالی جزء فنی معادل ضرایب ریالی بخش عمومی غیردولتی در تعهد سازمان های بیمه گر خواهد بود.

6-این تصویب نامه از اول فروردین ماه سال 1399 لازم الاجرا است.

ویژگی کد کد شرح خدمت ارزش نسبی
# 900140 گلوبال-نارسایی کلیه یا مسمومیت، همودیالیز اولیه (حاد-6 جلسه اول)

17

6

11

# 900145 گلوبال-همودیالیز مزمن، یک ارزیابی به وسیله پزشک در طی جلسه ارایه خدمت

15

4

11

تبصره - ضرایب ریالی جزء حرفه ای معادل بخش دولتی و ضرایب ریالی جزء فنی معادل ضرایب ریالی بخش عمومی غیردولتی در تعهد سازمان های بیمه گر خواهد بود.

6-این تصویب نامه از اول فروردین ماه سال 1399 لازم الاجرا است.

دانلود