بروزرسانی : 1399/07/03 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی

 
ردیف شرح خدمت تعرفه/ریال
1 پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار 127،000
2 پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD) 159،000
3 پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشيپ) و متخصص روان پزشکی 192،000
4 پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشيپ) روان پزشکی 229،000
5 کارشناس ارشد پروانه دار 109،000
6 کارشناس پروانه دار 89،000

 

تبصره: خود پرداخت بیماران برای ردیف های 2،3،4 معادل ارقام مندرج در جدول ذیل بند (ب) و برای سایر ردیف ها در صورت پوشش بیمه ای معادل سی درصد (30%) می باشد.

ردیف شرح خدمت تعرفه/ریال
1 پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار 149،000
2 پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD) 186،000
3 پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشيپ) 225،000
4 پزشکان متخصص روانپزشکی 236،000
5 پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشيپ) روان پزشکی 281،000
6 کارشناس ارشد پروانه دار 128،000
7 کارشناس پروانه دار 104،000

 

تبصره 1- تعرفه معاینه (ویزیت) پزشکان متخصص، فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان، برای گروه سنی زیر (5) سال، پانزده درصد (15%) بالاتر از تعرفه معاینه (ویزیت) تعیین شده در ردیف های (2) و (3) جدول این بند، قابل پرداخت است. اجرای این تبصره صرفاً در قالب نسخه نویسی الکترونیک امکانپذیر است. تا زمان اجرای نسخه نویسی الکترونیک تعرفه بر اساس ردیف های (2) و (3) جدول این بند قابل اخذ می باشد.

تبصره 2- خود پرداخت بیماران برای ردیف های 2،3،4 معادل ارقام مندرج در جدول ذیل بند (ب) و برای سایر ردیف ها در صورت پوشش بیمه ای معادل سی درصد (30%) می باشد.

سهم پرداختی سازمان بیمه گر برای ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی (به استثنای پزشکان عمومی) تمام وقت جغرافیایی به صورت دو برابر

عنوان 97
جزء حرفه ای جزء فنی
پرتوپزشكي 95200 97600
آزمايشگاه 95200 97600
K جراحي 95200 97600
K داخلي 95200 97600
K بيهوشي 95200 97600
K فيزيوتراپيست 95200 97600
k دندانپزشكي 5650
ردیف ارزیابی و معاینه(ویزیت) سهم مبلغ/ریال
1 پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD) سهم سازمان 223,000
سهم بیمه شده 48,000
جمع کل 271,000
3 پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیب) و متخصص روان پزشکی سهم سازمان 269,000
سهم بیمه شده 58,000
جمع کل 327,000
2 پزشکان فوق تخصص و دروه تکمیلی تخصصی (فلوشیب) روان پزشکی سهم سازمان 321,000
سهم بیمه شده 69,000
جمع کل 390,000
ردیف ارزیابی و معاینه(ویزیت) سهم مبلغ/ریال
1 پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD) سهم سازمان 260,000
سهم بیمه شده 56,000
جمع کل 316,000
2 پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیب) سهم سازمان 315,000
سهم بیمه شده 68,000
جمع کل 383,000
3 پزشکان متخصص روانپزشکی سهم سازمان 330,000
سهم بیمه شده 71,000
جمع کل 401,000
4 پزشکان فوق تخصص و دروه تکمیلی تخصصی (فلوشیب)روانپزشکی سهم سازمان 393,000
سهم بیمه شده 84,000
جمع کل 477,000

ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی

 

1-ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندان پزشکی شش هزار و دویست (6,200) ریال محاسبه می شود.

2.ضریب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت نود و پنج هزار و دویست (95,200) ریال محاسبه می شود.

3.ضریب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت یکصد و دوازده هزار و ششصد (112,600) ریال محاسبه می شود.

تبصره- سهم پرداختی سازمان های بیمه گر در ضریب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات تحت پوشش بیمه های پایه برای پزشکان تمام وقت جغرافیای دو برابر (با رعایت آیین نامه تمام وقتی پزشکان مصوب شورای عالی بیمه سلامت کشور و کتاب ارزش نسبی) محاسبه می گردد.اعضای هیئت علمی، پزشکان درمانی و دکترای تخصصی (PhD) تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از افراد شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی اطلاق می شود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند.

1-ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندان پزشکی هفت هزار و صد (7,100) ریال محاسبه می شود.

2.ضریب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت یکصد و یازده هزار و چهارصد (111,400) ریال محاسبه می شود.

3.ضریب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت یکصد و بیست و نه هزار و پانصد (129,500) ریال محاسبه می شود.

تبصره- سهم پرداختی سازمان های بیمه گر در ضریب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات تحت پوشش بیمه های پایه برای پزشکان تمام وقت جغرافیای دو برابر (با رعایت آیین نامه تمام وقتی پزشکان مصوب شورای عالی بیمه سلامت کشور و کتاب ارزش نسبی) محاسبه می گردد.اعضای هیئت علمی، پزشکان درمانی و دکترای تخصصی (PhD) تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از افراد شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی اطلاق می شود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند.

هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش دولتی

سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار)

 

1-سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال 1398 جهت پزشکان دو نوبت کاری (دو شیفت) معادل پنجاه و سه هزار و پانصد (53,500) ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می شود.

2- سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال 1398 جهت پزشکان تک نوبت کاری (تک شیفت) معادل چهل و پنج هزار و پانصد (45,500)ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می شود.

تبصره- میزان افزایش سرانه سال 1398 برای پزشکان تک شیفت که در یک مکان، همپوشانی در شیفت مخالف خود را دارند برابر افزایش سرانه پزشکان دو شیفت می باشد و ما به التفاوت سرانه سال 1398 این گروه از پزشکان تک شیفت توسط سازمان بیمه گر پرداخت می شود

1-سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال ۱۳۹۹ جهت پزشکان دو نوبت کاری (دو شیفت) معادل شصت و یک هزار و پانصد (۶۱,۵۰۰) ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می شود.

2- سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال ۱۳۹۹ جهت پزشکان تک نوبت کاری (تک شیفت) معادل پنجاه و دو هزار و سیصد (۵۲,۳۰۰)ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می شود.‍‍

3-به منظور ساماندهی بار مراجعات در پزشک خانوده شهری؛ سهم خود پرداخت (فرانشیز) دارو به میزان ده درصد (۱۰٪) تعیین می گردد.

تبصره- میزان افزایش سرانه سال ۱۳۹۹ برای پزشکان تک نوبت کاری (شیفت) که در یک مکان، همپوشانی در نوبت کاری (شیفت) مخالف خود را دارند برابر افزایش سرانه پزشکان دو نوبت کاری (شیفت) می باشد و ما به التفاوت سرانه سال ۱۳۹۹ این گروه از پزشکان تک نوبت کاری (شیفت) توسط سازمان بیمه گر پرداخت می شود.

تعرفه های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در بخش دولتی

 
کد ملی نوع خدمت دوره درمان مبلغ (ارقام به ریال)
950000 درمان نگهدارنده با متادون (MMT)، (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه 1,012,000
950005 درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم (OPT) با روان درمانی (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه 1,940,000
950010 درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم (OPT) بدون روان درمانی (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه 992,000
950015 درمان BMT (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه 1,215,000
950020 سم زدایی با بوپرنورفین (با احتساب هزینه دارو) 8-21 روزه 1,581,000
950025 سم زدایی با کلونیدین (بدون احتساب هزینه دارو) 7-10 روزه 928,000
950030 درمان نگهدارنده با نالتروکسون (بدون احتساب هزینه دارو) یک ماهه 539,000
950035 مداخلات روان شناختی فردی (برمبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه حداقل 45 دقیقه یک جلسه 179,000
950040 مداخلات روان شناختی گروهی (بر مبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه تا یک ساعت (به ازای هر نفر) یک جلسه 64,000
کد ملی نوع خدمت دوره درمان مبلغ (ارقام به ریال)
950000 درمان نگهدارنده با متادون (MMT)، (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه 1,164,000
950005 درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم (OPT) با روان درمانی (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه 1,633,000
950010 درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم (OPT) بدون روان درمانی (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه 539,000
950015 درمان BMT (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه 749,000
950020 سم زدایی با بوپرنورفین (با احتساب هزینه دارو) 8-21 روزه 1,533,000
950025 سم زدایی با کلونیدین (بدون احتساب هزینه دارو) 7-10 روزه 1,067,000
950030 درمان نگهدارنده با نالتروکسون (بدون احتساب هزینه دارو) یک ماهه 620,000
950035 مداخلات روان شناختی فردی (برمبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه حداقل 45 دقیقه یک جلسه 206,000
950040 مداخلات روان شناختی گروهی (بر مبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه تا یک ساعت (به ازای هر نفر) یک جلسه 74,000

 

تبصره 1- سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه معادل هفتاد درصد (70%) تعرفه مصوب بخش دولتی می باشد.

تبصره 2- بر اساس آیین نامه اجرایی درمان و کاهش اعتیاد معتادان بی بضاعت موضوع تبصره (2) اصلاحی ماده (15) قانون مبارزه با مواد مخدر- مصوب 1389- مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر، سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه در خصوص معتادان بی بضاعت و کودکان معتاد، معادل نود درصد (90%) تعرفه بخش دولتی می باشد.

تبصره 3- هزینه دارو طبق نرخ مصوب سازمان غذا و دارو براساس صورتحساب (فاکتور) خرید و متناسب با قوانین پوشش بیمه ای از بیمه و بیمار دریافت می گردد. سقف دوز تحت پوشش بیمه برای داروی دریافتی بوپرونورفین (6) میلی گرم و داروی تنتور ایپوم (17) سی سی به ازای هر بیمار در روز می باشد. این پوشش صرفاً جهت درمان اختلالات مصرف مواد می باشد.

تبصره 4- تعرفه های مصوب درمان اعتیاد بخش دولتی در سال 1399 ملاک پرداخت هزینه های درمان اعتیاد ذیل ردیف (1602027007) سازمان بیمه سلامت ایران خواهد بود.

تعرفه مراکز اجتماع درمان مدار (TC) در بخش دولتی

 
کد ملی عنوان مبلغ
ماهانه/ریال روزانه/ریال
950050 هزینه فعالیت و ارایه خدمات درمان مراکز اجتماع درمان مدار) (TC) با ظرفیت (30(نفرمقیم( 8,920,000 297,000
کد ملی عنوان مبلغ
ماهانه/ریال روزانه/ریال
950050 هزینه فعالیت و ارایه خدمات درمان مراکز اجتماع درمان مدار (TC) با ظرفیت 30 نفر مقیم 11,558,000 385,000

 

تبصره- خدمات ارایه شده در مراکز اجتماع درمان مدار (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان مدت) مشمول تعهد بیمه پایه نیست.

 

ردیف نوع تخت درجه اعتباربخشی بیمارستان
یک دو سه چهار
1 اتاق یک تختی 3,651,000 2,921,000 2,191,000 1,460,000
2 اتاق دو تختی 2,740,000 2,192,000 1,644,000 1,096,000
3 اتاق سه تختی و بیشتر 1,826,000 1,461,000 1,096,000 730,000
4 هزینه همراه 411,000 329,000 247,000 164,000
5 بخش نوزادان سالم 914,000 731,000 548,000 366,000
6 بخش نوزادان بیمار سطح دوم 1,279,000 1,023,000 767,000 512,000
7 بخش بیماران روانی 1,826,000 1,461,000 1,096,000 730,000
8 بخش بیماران سوختگی 6,445,000 5,156,000 3,867,000 2,578,000
9 بخش مراقبت های ویژه قلبی 4,236,000 3,389,000 2,542,000 1,694,000
10 بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی 3,322,000 2,658,000 1,993,000 1,329,000
11 بخش های مراقبت های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه 8,473,000 6,778,000 5,084,000 3,389,000
12 بخش های مراقبت های ویژه سوختگی 9,316,000 7,453,000 5,590,000 3,726,000

 

تبصره 1- پرداخت سازمان های بیمه گر بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود.

تبصره 2-تعرفه اعمال و خدمات تشخیصی و درمانی شایع (گلوبال)، بر اساس میزان رشد سر فصل های خدمتی و جزییات تعرفه های این تصویب نامه توسط دبیر خانه شورای عالی بیمه سلامت کشور قابل محاسبه و ابلاغ خواهد بود.

تبصره 3- داروها و ملزومات پزشکی و خدمات پیراپزشکی (پاراکلینیک) مورد نیاز بیماران طبق فهرست مورد تعهد سازمان های بیمه گر پایه در بخش دولتی توسط مراکز ارایه کننده خدمت تامین می شود و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه اقلام و خدمت فوق خارج از زنجیره ارجاع به بیرون از مراکز را ندارند.

تبصره 4- تعرفه خدمات بستری و بستری موقت در کلیه مراکزی که تنها مرکز ارایه دهنده خدمات بستری در شهرستان می باشند، معادل تعرفه دولتی خواهد بود.

عنوان 97
پزشك عمومي 118000
پزشك متخصص 147000
پزشك فوق تخصص و روانپزشک 178000
روانپزشك فوق تخصص 212000
کارشناس ارشد پروانه دار 101000
کارشناس پروانه دار 82000
خدمت 97
متخصص و MD-PhD 206000
فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشک 249000
روانپزشکی فوق تخصص 297000

دانلود

98
98