جستجو
Menu

ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خیریه

 
ردیف شرح خدمت تعرفه / ریال
1 پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار 190,۰۰۰
2 پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه ( MD-PhD ) 319,۰۰۰
3 پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشيپ) و متخصص روانپزشکی 384,۰۰۰
4 پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشيپ) روان پزشکی 458,۰۰۰
5 کارشناس ارشد پروانه دار 163,۰۰۰
6 کارشناس پروانه دار 123,۰۰۰

 

تبصره ۱- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوطه در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره ۲- کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد، یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره ۳- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی

 

1-ضريب ریالی ارزش نسبی خدمات دندان پزشکی معادل نه هزار و پانصد (600, 10) ریال محاسبه می شود.

۲- ضرایب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و دویست و شش هزار (600 ,285) ریال محاسبه می شود.

3- ضرایب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و سی و هشت هزار ( 338,000 ) ریال محاسبه می شود.

۴- ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یکصد و پنجاه و یک هزار (۰۰۰ ,162) ریال محاسبه می شود.

۵- ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یکصد و نود و دو هزار (۱۹۲,۰۰۰) ریال محاسبه می شود.

 

سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان ها

 
ردیف نوع تخت درجه اعتباربخشی بیمارستان
یک دو سه چهار
1 اتاق یک تختی 7,304,000 5,843,000 4,382,000 2,922,000
2 اتاق دو تختی 5,484,000 4,387,000 3,290,000 2,194,000
3 اتاق سه تختی و بیشتر  3,651,000 2,921,000 2,191,000 1,460,000
4 هزینه همراه 823,000 658,000 494,000 329,000
5 بخش نوزادان سالم 1,833,000 1,466,000 1,100,000 733,000
6 بخش نوزادان بیماران سطح دوم  2,555,000 2,044,000 1,533,000 1,022,000
7 بخش بیماران روانی 3,651,000 2,921,000 2,191,000 1,460,000
8 بخش بیماران سوختگی 9,672,000 7,738,000 5,803,000 3,869,000
9 بخش مراقب‌های ویژه قلبی 6,356,000 5,085,000 3,814,000 2,542,000
10 بخش پشتیبان مراقبت‌های ویژه قبلی  4,985,000 3,988,000 2,991,000 1,994,000
11

بخش‌های مراقبت‌های وِیژه عمومی‌، کودکان، نوزادان و ریه

12,712,000 10,170,000 7,627,000 5,085,000
12 بخش‌های مراقبت‌های ویژه سوختگی 13,971,000 11,177,000 8,383,000 5,588,000

سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی

 

الف - معادل نود درصد (۹۰٪) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری

ب- معادل هفتاد درصد (۷۰٪) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت


 

دانلود

98