بروزرسانی : 1400/07/27 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خیریه

 
ردیف شرح خدمت تعرفه / ریال
1 پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار 190,۰۰۰
2 پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه ( MD-PhD ) 319,۰۰۰
3 پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشيپ) و متخصص روانپزشکی 384,۰۰۰
4 پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشيپ) روان پزشکی 458,۰۰۰
5 کارشناس ارشد پروانه دار 163,۰۰۰
6 کارشناس پروانه دار 123,۰۰۰

 

تبصره ۱- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوطه در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره ۲- کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد، یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره ۳- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

ردیف شرح خدمت تعرفه / ریال
1 پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار 228,۰۰۰
2 پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه ( MD-PhD ) 383,۰۰۰
3 پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشيپ) 461,۰۰۰
4 پزشکان متخصص روان پزشکی 484,۰۰۰
5 پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشيپ) روان پزشکی 577,۰۰۰
6 کارشناس ارشد پروانه دار 196,۰۰۰
7 کارشناس پروانه دار 148,۰۰۰

 

تبصره 1- تعرفه معاینه (ویزیت) پزشکان متخصص، فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان، برای گروه سنی زیر (5) سال، پانزده درصد (15%) بالاتر از تعرفه معاینه (ویزیت) تعیین شده در ردیف های (2) و (3) جدول این بند، قابل پرداخت است. اجرای این تبصره صرفاً در قالب نسخه نویسی الکترونیک امکانپذیر است. تا زمان اجرای نسخه نویسی الکترونیک تعرفه بر اساس ردیف های (2) و (3) جدول این بند قابل اخذ می باشد.

تبصره 2- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوطه در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره 3- کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد، یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره 4- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

ردیف شرح خدمت در صورت عدم اجرای نسخه الکترونیک سلامت (تعرفه / ریال) در صورت برنامه نسخه الکترونیک سلامت (تعرفه / ریال)
1 پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار 251,۰۰۰ 296,۰۰۰
2 پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه ( MD-PhD )وپزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه ویزیت گروه سنی هفت و بالای هفت سال 421,۰۰۰ 498,۰۰۰
3 پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه ویزیت گروه سنی زیر هفت سال 505,۰۰۰ 598,۰۰۰
4 پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشيپ)و پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)کودکان و نوزادان برای معاینه ویزیت گروه سنی هفت وبالای هفت سال 507,۰۰۰ 599,۰۰۰
5 پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشيپ)کودکان و نوزادان برای معاینه ویزیت گروه سنی زیر هفت سال 608,۰۰۰ 719,۰۰۰
6 پزشکان متخصص روان پزشکی 532,۰۰۰ 629,۰۰۰
7 پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشيپ) روان پزشکی 635,۰۰۰ 750,۰۰۰
8 کارشناس ارشد پروانه دار 216,۰۰۰ 255,۰۰۰
9 کارشناس پروانه دار 1638,۰۰۰ 192,۰۰۰

 

تبصره 1- کلیه ارایه کنندگان خدمات سلامت در بخش خیریه و موقوفه مکلف به نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک خواهند بود.سازمان نظام پزشکی با همکاری سایر اعضای شورای عالی بیمه سلامت کشور، شرایط لازم جهت استقرار نسخه تویسی و نسخه پیچی الکترونیک را فراهم خواهند تمود.

تبصره 2- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوطه در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره 3- کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد، یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره 4- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی

 

1-ضريب ریالی ارزش نسبی خدمات دندان پزشکی معادل نه هزار و پانصد (600, 10) ریال محاسبه می شود.

۲- ضرایب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و دویست و شش هزار (600 ,285) ریال محاسبه می شود.

3- ضرایب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و سی و هشت هزار ( 338,000 ) ریال محاسبه می شود.

۴- ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یکصد و پنجاه و یک هزار (۰۰۰ ,162) ریال محاسبه می شود.

۵- ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یکصد و نود و دو هزار (۱۹۲,۰۰۰) ریال محاسبه می شود.

 

1-ضريب ریالی ارزش نسبی خدمات دندان پزشکی معادل دوازده هزار و هفتصد (700, 12) ریال محاسبه می شود.

۲- ضرایب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل چهارصد و سی و دوهزار و ششصد (600 ,432) ریال محاسبه می شود.

3- ضرایب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل چهارصد و بیست و دو هزار و پانصد ( 422,500 ) ریال محاسبه می شود.

۴- ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و بیست و شش هزار و هشتصد (8۰۰ ,226) ریال محاسبه می شود.

۵- ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و چهل هزار (240,۰۰۰) ریال محاسبه می شود.

 

1- ضرايب ریالی جزءحرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر مبنای کای واحدو معادل پانصدوبسیت و هشت هزار ریال (528,000) ریال محاسبه می شود.

۲- ضرایب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#)مشخص شده اند و کد های (7)و(8)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند،برمبنای کای واحد ومعادل دویست وهفتاد وهفت هزار (۰۰۰ ,277)ریال محاسبه می شود.

3- ضرایب ریالی جزء حرفه ای خدمات دندانپزشکی معادل سیصدو بیست ونه هزار (329,000) ریال محاسبه می شود.

۴- ضریب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر مبنای کای واحد و معادل پانصدو چهل و نهزار (000 ,549) ریال محاسبه می شود.

۵- ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل سیصدوسی و یکهزار (331,۰۰۰) ریال محاسبه می شود.

6- ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی معادل سیصدوسی ونه هزار (339,۰۰۰) ریال محاسبه می شود.

7- ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی معادل یکصدو هشاد ویک هزار (181,۰۰۰) ریال محاسبه می شود.

سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان ها

 
ردیف نوع تخت درجه اعتباربخشی بیمارستان
یک دو سه چهار
1 اتاق یک تختی 7,304,000 5,843,000 4,382,000 2,922,000
2 اتاق دو تختی 5,484,000 4,387,000 3,290,000 2,194,000
3 اتاق سه تختی و بیشتر  3,651,000 2,921,000 2,191,000 1,460,000
4 هزینه همراه 823,000 658,000 494,000 329,000
5 بخش نوزادان سالم 1,833,000 1,466,000 1,100,000 733,000
6 بخش نوزادان بیماران سطح دوم  2,555,000 2,044,000 1,533,000 1,022,000
7 بخش بیماران روانی 3,651,000 2,921,000 2,191,000 1,460,000
8 بخش بیماران سوختگی 9,672,000 7,738,000 5,803,000 3,869,000
9 بخش مراقب‌های ویژه قلبی 6,356,000 5,085,000 3,814,000 2,542,000
10 بخش پشتیبان مراقبت‌های ویژه قبلی  4,985,000 3,988,000 2,991,000 1,994,000
11

بخش‌های مراقبت‌های وِیژه عمومی‌، کودکان، نوزادان و ریه

12,712,000 10,170,000 7,627,000 5,085,000
12 بخش‌های مراقبت‌های ویژه سوختگی 13,971,000 11,177,000 8,383,000 5,588,000
ردیف نوع تخت درجه اعتباربخشی بیمارستان
یک دو سه چهار
1 اتاق یک تختی 8,765,000 7,012,000 5,258,000 3,506,000
2 اتاق دو تختی 6,581,000 5,264,000 3,948,000 2,633,000
3 اتاق سه تختی و بیشتر  4,381,000 3,505,000 2,629,000 1,752,000
4 هزینه همراه 988,000 790,000 593,000 395,000
5 بخش نوزادان سالم 2,200,000 1,759,000 1,320,000 880,000
6 بخش نوزادان بیماران سطح دوم  3,066,000 2,453,000 1,840,000 1,226,000
7 بخش بیماران روانی 4,381,000 3,505,000 2,629,000 1,752,000
8 بخش بیماران سوختگی 11,606,000 9,286,000 6,964,000 4,643,000
9 بخش مراقبت بینابینی (intermediate ICU) مانند بخش سکته حاد مغزی (SCU) 7,627,000 6,102,000 4,577,000 3,050,000
10 بخش مراقب‌های ویژه قلبی 7,627,000 6,102,000 4,577,000 3,050,000
11 بخش پشتیبان مراقبت‌های ویژه قبلی  5,982,000 4,786,000 3,589,000 2,393,000
12

بخش‌های مراقبت‌های وِیژه عمومی‌، کودکان، نوزادان و ریه

15,254,000 12,204,000 9,152,000 6,102,000
13 بخش‌های مراقبت‌های ویژه سوختگی 16,765,000 13,412,000 10,060,000 6,706,000

 

تبصره- به بیمارستان های درجه یک مشمول این تصویب نامه اجازه داده می شود، حداکثر تا ده درصد (10%) تخت های خود را بر اساس استانداردهای ابلاغی و آیین نامه های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته بخش های مربوط اداره نمایند.

ردیف نوع تخت درجه اعتباربخشی بیمارستان
یک دو سه چهار
1 اتاق یک تختی 11,395,000 9,116,000 6835,000 4,558,000
2 اتاق دو تختی 8.555,000 6,843,000 5,132,000 3,423,000
3 اتاق سه تختی و بیشتر  5,695,000 4,557,000 3,418,000 2,278,000
4 هزینه همراه 1.284,000 1,027,000 771,000 514,000
5 بخش نوزادان سالم 2,860,000 2.287,000 1,716,000 1,144,000
6 بخش نوزادان بیماران سطح دوم  5,695,000 4,557,000 3,418,000 2,278,000
7 بخش بیماران روانی 5,695,000 4,557,000 3,418,000 2,278,000
8 بخش بیماران سوختگی 15,088,000 12,072,000 9,053,000 6,036,000
9 بخش مراقبت بینابینی (intermediate ICU) مانند بخش سکته حاد مغزی (SCU) 9,915,000 5,950,000 7,933,000 3,965,000
10 بخش مراقب‌های ویژه قلبی9 9,915,000 5,950,000 7,933,000 3,965,000
11 بخش پشتیبان مراقبت‌های ویژه قبلی  7,777,000 6,222,000 4,666,000 3,111,000
12

بخش‌های مراقبت‌های وِیژه عمومی‌، کودکان، نوزادان و ریه

19,830,000 15,865,000 11,898,000 7,933,000
13 بخش‌های مراقبت‌های ویژه سوختگی21 21,795,000 17,436,000 13,078,000 8,718,000

 

تبصره- به بیمارستان های درجه یک مشمول این تصویب نامه اجازه داده می شود، حداکثر تا ده درصد (10%) تخت های خود را بر اساس استانداردهای ابلاغی و آیین نامه های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته بخش های مربوط اداره نمایند.

سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی

 

الف - معادل نود درصد (۹۰٪) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری

ب- معادل هفتاد درصد (۷۰٪) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت


 

الف - معادل نود درصد (۹۰٪) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری

ب- معادل هفتاد درصد (۷۰٪) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت


 

الف - معادل نود درصد (۹۰٪) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری

ب- معادل هفتاد درصد (۷۰٪) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت


 

سایر

 
 

 

3- ارزش های نسبی پایه بیهوشی در کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت جمهوری اسلامی ایران، مطابق ویرایش اول کتاب مذکور موضوع تصویب نامه شماره 74450/ت0982ه مورخ 1393/7/1 و اصلاح بعدی آن موضوع اصلاحیه شماره 153430/51700 مورخ 1394/11/21 محاسبه و اعمال می گردد. جزییات پایه ارزش نسبی بیهوشی توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور جهت اجرا ابلاغ می گردد.

4- خدمات روان درمانی فردی و گروهی در کدهای (900050) تا (900096) کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، توسط روانپزشک و روانشناس بالینی در بیمارستان بر اساس استاندارد ابلاغی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ارایه می باشد.

 

 

 

3- ارزش های نسبی پایه بیهوشی در کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت جمهوری اسلامی ایران، مطابق ویرایش اول کتاب مذکور موضوع تصویب نامه شماره 74450/ت0982ه مورخ 1393/7/1 و اصلاح بعدی آن موضوع اصلاحیه شماره 153430/51700 مورخ 1394/11/21 محاسبه و اعمال می گردد. جزییات پایه ارزش نسبی بیهوشی توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور جهت اجرا ابلاغ می گردد.

4- خدمات روان درمانی فردی و گروهی در کدهای (900050) تا (900096) کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، توسط روانپزشک و روانشناس بالینی در بیمارستان بر اساس استاندارد ابلاغی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ارایه می باشد.

 

 

تعرفه همودیالیز برای بخش خیریه

ویژگی کد کد شرح خدمت ارزش نسبی
# 900140 گلوبال-نارسایی کلیه یا مسمومیت، همودیالیز اولیه (حاد-6 جلسه اول)

17

6

11

# 900145 گلوبال- همودیالیز مزمن، یک ارزیابی به وسیله پزشک در طی جلسه ارایه خدمت

15

4

11

تبصره - ضرایب ریالی جزء حرفه ای معادل بخش دولتی و ضرایب ریالی جزء فنی معادل ضرایب ریالی بخش خیریه در تعهد سازمان های بیمه گر خواهد بود.

6-این تصویب نامه از اول فروردین ماه سال 1399 لازم الاجرا است.

دانلود