روابط عمومی
تلفن های مستقیم روابط عمومی سازمان بیمه سلامت:
تلفن: 22844757
فاکس: 22853853
ایمیل روابط عممومی: info@ihio.gov.ir