- طرح پژوهشی پوشش بیمه پایه و تکمیلی درمان در ایران: به کار گیری روشهای اقتصاد سنجی برای مدل سازی و شناسایی عوامل کلیدی گسترش پوشش بیمه ای در کشور

- طرح پژوهشی امکان سنجی شناسایی وجود یا عدم وجود داده ها در طراحی مدل محاسبه قیمت تمام شده خدمات تشخیصی رادیولوزی و سنوگرافی در مراکز طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران

- طرح پژوهشی ارزیابی راهکارهای توسعه منابع مالی بیمه سلامت و محاسبه درآمدهای حاصل از مالیات سبز و هدفمند کردن یارانه ها