بروز خطا در سیستم
در روند اتصال به بانک اطلاعاتی و یا دسترسی و استفاده از داده ها خطایی رخ داده است
کد پیگیری خطا : 2093028